Һурвн ФАП секгдх

24-11-2020, 15:28 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Мана җирһлд хальдврта болн әәмшгтә коронавирус гем учрсн ашт эрүл-менд харлһна көдләчнрин көдлмш икдәд, эднә үүлдвр ик дааврта болв. Пандемий эклсн цагас авн эрүл-менд харлһна бүрдәцс эн гемәс хөрлһнә керг күцәдг болв, эмчнр болн дунд медицинск көдләчнр COVID-19 гемтә улст дөңгән күргдг болв. Таңһчин эмнлһсин улд госпитальмуд үүлддг болв. Тер тоод райодын эмнлһс чигн бас. Баһ Дөрвдә района больницд госпиталь эс секгдсн болв чигн эрүл-менд харлһна көдләчнр эн гемәс хөрлһнд бас шунмһаһар орлцҗ, тәвцән орулҗ йовна.
Эн района эмнлһнә ах эмч Сулука Евгениян келсәр, эмчнр болн дунд медицинск көдләчнр П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд болн талдан райодт үүлдҗәдг госпитальмудт нег-негән сольҗ көдлҗәнә. Хөн сарас авн 7 эмч, 16 медсестра болн 10 санитарк коронавирус гемәс хөрлһнд орлцв. Эдн Һооҗур селәнд гемтә-шалтгта улсин гер-интернатд бәәдг улс гемтсн цагт дөңгән күргсмн. Дәкәд эдн Яшкульд, Элстд болн Деед Яшкульд госпитальмудт көдлсмн, талдандан болхла эдн района әмтнд түрүн дөң күргҗ, эднд коронавирус гем илдкҗ авлһна болн теднд амбулаторн эмнлһ келһнд орлцна. Кемр гемнь күнд кевәр давҗадг болхла эдн дарунь шинҗллт кеһәд, гемтә күүг госпитальд күргнә.
- Үкр сарин 23-д кесн то-дигәр, мана районд 380 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Теднәснь 348 күн цаглань эмнлһ авад эдгв. Ода деерән 9 күн госпитальд эмнлһ авчана. Гиигн кевәр гемнҗәх 18 күн кергтә эмәр теткгдҗ гертән бәәнә, эдн амбулаторн таалд эмнлһ авчана, эрүл-менд харлһна көдләчнр эднә бәәдлиг бүрткҗ шинҗлнә. Темдглхәс, мана районд эмчнр болн дунд медицинск көдләчнр бәәнә, тегәд селәнә улст цаглань түрүн дөң күргнә. Мана нег һазра күүкн Дояна Эрвена Аһш балһснд ординатурт сурчаһад мана эмнлһнд ирҗ көдлҗәнә, ода эн Яшкульд госпитальд гемтә улст дөңгән күргҗәнә. Эн җил мана районд Унһн Төөрәч, Зурһан болн Ик Бухс селәдт ФАП тосхгдв. Удл уга эдн үүлдврән эклхмн. Тер цагт селән һазрт бәәдг улст медицинск дөң күрглһнә кемҗән өөдлхмн. Урднь эн селәдт бәәсн фельдшерск-акушерск пунктс аварийн бәәдлд билә, тегәд өдгә цага модульн ФАП тосхгдснь темдгтә йовдл болҗана. Тенд көдлх фельдшермүд бәәнә, эдн сән таалд үүлдхдән байрлҗана. Селәдин улс чигн модульн ФАП тосхгдсиг өөдәнәр үнлҗ, эднә җирһлин таал ясрҗахиг темдглнә,- гиҗ Евгения Босхомджиевна келв.
Сүл цагт Баһ Дөрвдә района эмнлһнә материальн-техническ ул батруллһна төр күцәҗмтәһәр хаһлгдҗана. Тиигәд, эн җил эмнлһнд өлг-эд шинрүлгдв, эднд шин орндгуд йилһгдсн билә, өдгә цага медицинск оборудованяр болн шишлң көлгәр теткгдв. Аһш болн Элст балһсдас хол биш бәәдг учрар района эмнлһнд кадрмудын төр учрхш. Энд дамшлтта болн мергҗлттә эрүл-менд харлһна көдләчнрлә зерглҗ баһчуд көдлҗәнә.
Эдниг урмдулҗ эн күнд цагла дөңнхин төлә мана таңһчд #БиднХамдан гидг сән дурар үүлддг штабин гешүд олн зүсн керг бүтәнә. Тиигәд одахн региональн штабин гешүд Баһ Дөрвдә района эмнлһнә көдләчнрт маальг гемәс хөрлһнә 40 шишлң хувц-хунр болн медицинск бееләс белглв. Ах эмч Сулука Евгениян келсәр, үкр сарин 18-с авн района эмнлһ урдк кевәрн бәәрн әмтнд медицинск дөң күрглһнә халхар үүлддг болв. Олн зүсн гемәс саглуллһна, эмнлһ болн тәрлһ келһнә керг-үүлдврмүд күцәгдҗәнә. Района эрүл-менд харлһна көдләчнр хальдврта гемин туст нәрн эпидемиологическ бәәдл тогтсн цагт эврәннь әмән әрвллго үүлдҗәнә.

ДАВАН Наталья