Бий-цогцан батрулдг һазр

09-04-2021, 17:03 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Би кезәнәс авн хальмг газетиг даңгин умшнав. Зуг түрүн болҗ «Хальмг үнн» редакцур бичг илгәҗәнәв. Мини бичгин учрнь иим: давсн җилин үкр сард би коронавирус гемәр гемнәд, кесг долан хонгин туршарт гемин зовлң эдләд, әрә гиҗ мөлтрәд һарлав. Зуг эн гем дахад кедү күнд гем бас ирдгнь, медәтә күүнд эдгснә хөөн эннь медгднә. Бийм му болад, чидл-чинән алдрад, зүркм амарн һарн гишң цокад, дарлт икдәд, сөөднь нөөрм күрлго, йосндан кесг зовлң үзүв. Эн гем учрхла, маш нәрн эмнлһн кергтә, дәкәд эдгдсн хөөн бас сән хәләвр кергтә болҗана.

Хальмг ик сурһулин санаторий-профилакторийд COVID-19 гемәс эдгдсн әмтнд хөөт эмнлһ кедгинь үр күүкнәсн соңсад тиигǝрǝн одлав. Тенд hурвн долан хонгин туршарт массаж, давста галотерапий, ЛФК, электромагнитн эмнлһ, йога болн нань чигн туста эмнлһ авлав. Зүркм батрад, нөөрм йосндан күцц болад, бийм сән болв. Санаторий-профилакторийин замчнр айта сәәхн, олн зүсн шимтә, амтта хот кеһәд мадниг өдр болһн байрлулдг билә. Хальмг Таңһчд, тиим санаторий-профилакторий бәәснд икәр байрлҗанав. Яһад гихлә хол һазрт бәәх санаторийд йовхд ода деерән бас күчр болҗана, тегәд мана Элстәс һарлго, дор ормдан тиим эмнлһ авсндан седклм төвкнүн бәәнә.
Тегәд хамгин түрүнд санаторий-профилакторийин ах эмч Любовь Джексембековад ханлтан өргҗәнәв. Эн ик мергҗлттә, дамшлтта, кергән сәәнәр меддг йоста эмч болҗана. Хальмг ик сурһулин ректор Бадм Салаевд ик байр менд күргҗәнәв. Энүнә һардврт мана ик сурһуль түшгч сурһуль болад, орн-нутгин сән сурһульмудын тоод йовна. Ректорин седвәрәр ниигмин олн кɵтлвр бүрдәгдсн бәәнә. Теднә негнь – медәтә улсиг санаторн эмнлһәр тетклһн мөн. Цуг тадн эрүл-менд бәәҗ, ут нас наслҗ, амулң эдлҗ бәәхитн дурдҗанав.
УВШИН Светлана,
тууҗин номин кандидат,
Хальмг ик сурһулин ачта көдләч