Мобильн пунктс үүлдҗәнә

08-04-2021, 16:33 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Урҗ өдрәс авн Элстд коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ келһнә һурвн мобильн комплекс үүлддг болв. Эдн хотл балһсна төвд «Элст» гиичлүрин, барун үзгт көлгн-күчнә зи хулддг рынкин болн «Гипер-Магнит» лавкин өөр зогсҗана. Вакциниг хадһлхин төлә шишлң киитрүләч углҗ тәвгдсн бәәнә. Комплекс болһнд эмчнр бәәнә, эдн тәрлһ авхар ирсн улсин эрүл-мендин бәәдл шинҗлнә. Эмчд бийән үзүлснә хөөн дор ормднь тәрлһ авч болҗана. Гиичлүрин өөр зогсҗадг мобильн комплекст түрүн өдр 110 күн тәрлһ авв. Ямр нег кергәр йовсн улс паспорт болн СНИЛС бәәдг болхла тәрлһ авч чадв. Мобильн комплекс өрүн 10 часас авн асхн 17 час күртл зогсна, тегәд көдлдг улст үдин хотдан һарч бас дарунь тәрлһ авч болҗана.
Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт мана таңһчд дәкәд 20 күн гемтв. Ут тоодан пандемий эклснәс авн 20136 күн коронавирусн гемәр гемтснь илдкгдв. Ода райодын эмнлһсин улд секгдсн госпитальмуд хаагдсн бәәнә, зуг Элстд 3 госпиталь үүлдҗәнә. Тенд ода 260 күн эмнлһ авчана. Гемнь күнд кевәр давҗах 10 күүнәс һурвнь ИВЛ-аппаратд бәәнә. Һундл төрхд, 320 күн эн гемәс иштә сәәһән хәәв. Гемнь гиигнәр болн медмҗән угаһар давҗах 653 күн гертән эмнлһ авчана.
Шидр мана таңһчур коронавирусн гемәс саглуллһна вакцин дәкәд авч ирв, тегәд тәрлһ авх саната улс цуһар терүг кеҗ чадҗана. Таңһчд бәәдг улсин 60 процентнь тәрлһ авхла бидн дарунь эн гемиг диилҗ чадхвидн. Сүл кесн то-дигәр мана таңһчд 12 миңһн һар күн тәрлһ авв. Тегәд цаг олад, мобильн комплекст эс гиҗ поликлиникд тәрлһ авх кергтә.
Мана зәңгч