Тәрлһн дигтә-даратаһар давҗана

03-04-2021, 16:42 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Урҗ өдр Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министрин дарук Оксана Курдюкова, Элст балһсна поликлиникин ах эмчин дарук Китан Ольга болн олна эрүл-мендин региональн төвин һардач Очра Галина олнд зәңгллһнә эв-арһсин көдләчнрлә харһҗ коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһнә керг-үүлдврмүд бүрдәлһнә тускар келҗ өгв.

Оксана Курдюкован келсәр, мана таңһчд коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ келһн дигтә-даратаһар бүрдәгдв. Ут тоодан мана таңһчд 13 миңһн вакцин йилһгдсн билә. Удл уга дәкәд немр 8 миңһн йилһгдхмн, тегәд әмтн тәрлһ цаглань авхмн. Ода деерән таңһчин эмнлһнә бүрдәцст тәрлһ келһнә 14 пункт үүлдҗәнә. Мана таңһчд 12 миңһ һар күн саглуллһна тәрлһ авв. Ик зунь терүг сәәнәр даав. Эрүл-менд харлһна, сурһуль-эрдмин болн социальн көдләчнр хамгин түрүнд тәрлһ авв, гиҗ дааврта һардач темдглв.
Элст балһсна поликлиникд тәрлһ авхар ирсн улсин эрүл-мендин бәәдлиг һурвн эмч шинҗлнә, хойр кабинетд тәрлһ кенә. Немр вакцин авч ирсн цагт балһсна 1-ч болн 6-ч микрорайодт үүлддг әӊгүдт болн Троицкое селәнд тәрлһ келһнә пунктс секхәр зуралҗанавидн гиҗ Китан Ольга келв. Тер мет ямр нег учрар эмнлһнә бүрдәцд ирҗ чаддго улсин төлә шишлң мобильн бригадмуд бүрдәҗ, теднд гер деернь тәрлһ келһнә төр хаһлгдҗана. Тәрлһ кехәр бәәх әмтн шаңһа туслмҗин болн «Калмдоктор» порталмудт бийснь бичгднә эс гиҗ поликлиникд ирҗ бичгднә.
Шин коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ келһн эн гемәс харсхин, терүгәр гемтсн цагт гиигнәр гемтхин тускар әмтнд цәәлһх кергтә. Тегәд эн көдлмшиг олна эрүл-мендин региональн төвин көдләчнр давулҗ, цәәлһврин керг-үүлдврмүд бүрдәснә тускар Очра Галина келв. Тиигәд, эдн социальн гѳлмд әмтнд сүв-селвг өгнә, тедниг соньмсулҗах төрмүдәр цәәлһвр өгнә, видеобичлг барлна.
Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр сүл хонгт дәкәд 23 күүнд хальдврта гем илдкгдв. Тиигәд, пандемий эклснәс авн таңһчд 20030 күн COVID-19 гемәр гемтв. Теднәснь 19137 күн эдгв. Ода 258 күн эмнлһ авчана. Күнд кевәр гемнь давҗах 16 күүнәс 13-нь ИВЛ-аппаратд бәәнә. Эн гемәс иштә 317 күн сәәһән хәәв. Гертән 810 күн амбулаторн кевәр эмнлһ авчана.
БАТАН Наталья