Гемтә улсин то баһрҗана

09-04-2021, 16:57 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт зуг 8 күүнд коронавирусн гем илдкгдв. Пандемий эклснәс авн мана таңһчд 20165 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Теднәс 19312 күн эмнлһ авад эдгсн бәәнә. Гемнь гиигнәр давҗах 668 күн гертән амбулаторн кевәр эмнлһ авчана. Таңһчин госпитальмудт ода 266 күн эмнлһнд бәәнә. Ода зуг Элстд госпитальмуд үүлдҗәнә, райодын эмнлһс урдк кевәрн бәәрн әмтнд дөң күргҗәнә. Гемнь күнд кевәр давҗах 10 күүнәс тавнь ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Һундл төрхд, эн гемәс иштә 323 күн сәәһән хәәв.
Мөрн сард мана таңһчд бамб цецгин фестиваль давуллһн сән авъяст тохрв. Харм төрхд, давсн җилд эн хальдврта гемәс иштә фестиваль давулгдсн уга. Эн җил болхла мана таңһчур кесг әмтн ирхәр зуралҗана, тегәд олн дунд тааслт олсн керг-үүлдвр давуллһна төр ода хаһлгдҗана. Таңһчин ах санитарн эмч Санҗин Җаңһрин келсәр, эн керг-үүлдвр кеер теегт давулгддг учрас иштә ик әәмшг учрашго. Болв тер бийнь цуг санитарн некврмүд күцәгдхмн. Сүл цагт эпидемиологическ бәәдл ясрҗахас иштә олн зүсн керг-үүлдврмүд давуллһнд зөв өггдҗәнә.
Эн өдрмүдт таңһчд коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ келһнә керг-үүлдврмүд цааранднь давулгдҗана. Элстд һурвн мобильн комплекс үүлдҗәхнь тәрлһ авхд сән таал тогтаҗана.

Мана зәңгч