Хальдврта гемәс саглҗ тәрлһ авх кергтә

27-03-2021, 17:26 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Мана таңһчд коронавирусн гемәр гемтсн түрүн күн илдкгдснәс авн дигтә җил болв. Тер цагас авн җилин туршарт таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнр эн хальдврта гемәр гемтсн улст дөңгән күргҗ, күнд-күчр таалд көдлҗәнә. Гемтә улсин то икдәд бәәхлә таңһчин эмнлһсин улд ут тоодан 6 госпиталь үүлддг болв. Сүл цагт эпидемиологическ бәәдл ясрҗахас иштә кесгнь үүлдврән зогсаһад, урдк кевәрн әмтнд медицинск дөң күрглһнә халхар көдлдг болв. Мана таңһчд 200 миңһн күүнә эрүл-менд шинҗлгдҗ, коронавирусн гем илдкҗ авхин төлә 170 миңһн ПЦР-шинҗллт кегдв. Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 19859 күн эн хальдврта гемәр гемтв, теднәснь 18978 күн эдгв.

Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, сүл хонгт дәкәд 22 күн эн гемәр гемтснь илдкгдв. Таңһчин госпитальмудт 335 күн ода эмнлһ авчана. Теднә ик зунь П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд эрүл-менд харлһна көдләчнрин хәләврт бәәнә. Күнд кевәр гемнь давҗах 15 күүнәс 10-нь ИВЛ-аппаратар кииһән авчана. Һундл төрхд, сүл өдрмүдт эн әәмшгтә гемәс иштә насан барсн улсин то икдәд, 311 болв. Яшкулин районд ода 9 болн Баһ Дөрвдә районд 18 күн эмнлһ авчана. Гемнь гиигнәр давҗах 1298 күн гертән амбулаторн кевәр эмнлһ авч эрүл-менд харлһна көдләчнрин хәләврт бәәнә.
Мана орн-нутгт, тер тоод мана таңһчд бас, коронавирусн гемәс хөрлһнә тәрлһ келһнә керг-үүлдвр цааранднь күцәгдҗәнә. Таңһчд тәрлһ кедг 14 пункт үүлдҗәнә, терүнәснь хойрнь Элст балһсна поликлиникин улд секгдв. Әмтн шаңһа туслмҗин болн «Калмдоктор» порталд бичгдҗәнә, зәрмснь бийснь эмнлһнд ирнә. Ода деерән Хальмгт 10 миңһн һар күн тәрлһ авв, болв эн гемиг диилхин төлә таңһчд бәәдг улсин 60 процентнь тәрлһ авх зөвтә болҗана. Удл уга бичкдүдин садмуд секгдхмн, тегәд сурһмҗлачнр болн бүрдәцсин нань талдан көдләчнр цуһар гилтә тәрлһ авхмн гиҗ зуралгдҗана.

Мана зәңгч