Бәәдл невчк ясрҗана

27-02-2021, 13:56 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин зәңглсәр, пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд 18960 күн коронавирусн гемәр гемтв. Сүл хонгт теднә тоод дәкәд 40 күн немгдв. Темдглхәс, сүл цагт өдр болһн дөч һар күүнд эн гем илдкгддг болв. Тегәд эпидемиологическ бәәдл невчк ясрҗана гиҗ келҗ болҗана. Таңһчин әмтн хальдврта гемәс саглуллһна тәрлһ авчана, санитарн некврмүдиг сәәнәр күцәҗәхәс иштә бәәдл ясрҗадг чигн болх. Эн өдрмүдт мана таңһчур дәкәд «Спутник V» вакцин авч ирв, тегәд тәрлһ авхар бичгдсн улс цаглань терүг авч чадҗана. Элст балһсна поликлиникд тәрлһ авхар ирсн улсин эрүл-мендин бәәдлиг һурвн эмч шинҗлнә. Тәрлһ келһнә хойр кабинет үүлдҗәнә, тегәд әмтн бичгдсн цагтан ирәд тәрлһ авна.
Ода таңһчин госпитальмудт 603 күн эмнлһнд бәәнә. Урдк кевәрн таңһчин эмнлһнә улд үүлдҗәдг 3-ч тойгта госпитальд нурһлҗ эдн эмнлһ авчана. Тенд эмнлһнд бәәдг 278 күүнәс 85-нь Деед Яшкульд эрүл-менд харлһна көдләчнрин хәләврт реабилитацин керг-үүлдврт орлцҗана. Гемнь күнд кевәр давҗах 13 күүнәс өрәлнь ИВЛ-аппаратар кииһәр авчана, эрүл-менд харлһна көдләчнр эднә әм аврхин төлә цугинь кеҗәнә. Болв зәрмдән гем күүнә эрүл-мендд ик харшлтан күргснә ашт теднә әм аврҗ болхш. Һундл төрхд, мана таңһчд 295 күн эн хальдврта гемәс иштә сәәһән хәәв. Шидр Хальмгин шаҗн лам Тэло Тулку ринпоче таңһчин эрүл-менд харлһна көдләчнрин ач-тус өөдәнәр үнлҗ эдн үнн-чик седклтәһәр эн хальдврта гемәс хөрлһнд церглҗәх төләднь ханлтан өргв.

БАТАН Наталья