Саглуллһна некврмүдиг мартхмн биш

02-03-2021, 14:09 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Сүл хойр долан хонгин туршарт мана таңһчд коронавирусн гемәр гемтсн улсин то невчк баһрад бәәхнь темдглгдҗәнә. Таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин то-дигәр, пандемий эклсн цагас авн 19 миңһ һар күн эн хальдврта гемәр гемтв. Сүл хонгт гемтә улсин тоод 35 күн немгдв. Мана таңһчд эн гемәс 18033 күн эдгв, сүл хонгт дәкәд 51 күн эн гемиг диилҗ чадв. Гемнь гиигнәр болн медмҗән угаһар давҗах 3887 күн гертән амбулаторн кевәр эмнлһ авчана.
Таңһчин эмнлһсин улд секгдсн госпитальмудт ода 570 күн эмнлһ авчана. Теднәснь өрәлнь, таңһчин эмнлһнд бәәнә. Ода деерән зуг һурвн районд госпитальмуд үүлдҗәнә. Яшалтад -13, Көтчнрт – 23 болн Яшкульд 27 күн эмчнрин хәләврт кергтә эмнлһ авчана. Күнд кевәр эн гем давҗах 20 күүнәс 11-нь ИВЛ-аппаратар кииһән авчана.
Шидр мана орн-нутгт шин коронавирусн гемәс саглуллһна һурвдгч вакцин тоод авгдв. «КовиВак» гидг вакциниг Чумаковин нертә төв кеҗ һарһв. Әрәсән правительствин Ахлач Михаил Мишустина зәңглсәр, 120 миңһн доз моһа сард поликлиникүдт әмтнд экләд кедг болхмн. Ода Әрәсә эн гемәс саглдг һурвн вакцин бәәдг ор һанцхн орн-нутг болна.
Мана зәңгч