Эмчнриг Элстд белдх

19-08-2021, 14:56 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Мана таңһчд арвад җилин туршарт багшнр болн эмчнр күртдго бәәсмн. Багшнр эс күртдг төриг түргнәр хаһлсн болхла, Хальмг ик сурһульд тедниг кесг кичәләр тәвн җилин туршарт белднә, эмчнр белдлһнә төр кесгтән күцәгдлго бәәв. Яһад гихлә ик сурһулин кергтә мергҗлтнр – эмнлһнә номин кандидатнр болн доктормуд, профессормуд күртлго бәәв.

Хальмг ик сурһульд багшнриг, эмчнриг, селәнә эдл-ахун мергҗлтнриг белдх кергтә гиҗ таңһчин һардач Басан Бадьминович Городовиков Хальмг ик сурһулин номтнрла харһхларн оньдин келҗәсмн. Басан Бадьминовичин заасн керг күцәлһнд таңһчин Толһач Хаска Бату дөң болв.
Хальмг ик сурһулин ул деер эмнлһнә дацң секхлә эндрк түгдг гем тарҗах нәрн бәәдлиг эртәс уурулхд тернь ик туста болх гиҗ Бату Сергеевич Әрәсән эрүл-менд харлһна министерствд эврәннь сурвран болн седвәрән медүлв. Терүг орн-нутгин министерств дөңнв.
Болв ода деерән онц болзгин тускар келхәс эрт гиҗ Хальмг ик сурһулин ректор Салан Бадм келв. Таңһчин һоллгч түшгч вузин делгрлтин көтлврт тиим «эмнлһнә керг» болн «педиатрий» гидг мергҗл секлһн кесгәс нааран зуралгдҗала. Ода болхла Хальмг ик сурһулин һардвр эн төр хаһлхар белн бәәнә. Ректор Салаевин нилчәр сүл җилмүдт информатикин болн шин нань чигн технологийин, зөв-йовсна халхар кесг шин болн ховр мергҗл секгдлә. Тегәд эмнлһнә дацң секлһнә төриг ректорат бас күцәҗ чадхнь лавта.
Түүнә төлә Рособрбүртклһнәс лицензь авх кергтә, түүнлә дегц немр аудиторь секҗ, мана таңһчин эмнлһнә бүрдәцслә болн эрүл-менд харһлна министерствлә бооца батлх кергтә. Тер кесг керг күцәгдсн бәәнә. Медицинә мергҗлтнрлә – номин кандидатнрла болн доктормудла, профессормудла бас күүндвр күцәгдлә, эдн Хальмг ик сурһульла нөкцлтхд белн бәәнә.
Өдгә цагин таалд онлайн лекцс, видеосеминармуд болн нань чигн тоот цуг ик сурһульмудт өргнәр олзлгдҗана, Хальмг ик сурһульд бас тиим шин сән таал бәәнә, тегәд чигн хальмг вуз һазадын орна кесг вузмудла болн номтнрла өргн нөкцлт күцәҗәнә.
Эмчнриг белдлһнә кергт чигн тер эв-арһ өргнәр олзлгдх, мана таңһчин эмнлһнә бүрдәцст гүн медрлтә, сән белдвртә кесг мергҗлтнр олн җилин туршарт үнтә дамшлт хоршаҗ көдлҗәнә, эднәс кесгнь уйн наста оютнрла медрләрн болн дамшлтарн хувалцхд белн бәәнә.
Тиигәд өөрхн хойр-һурвн җилд эс гиҗ нам түүнәс эрт эн төр Хальмг ик сурһулин ректоратын, Хальмг Таңһчин һардврин нилчәр хаһлгдх гиҗ лавтаһар келҗ болхмн. РФ-н эрүл-менд харлһна министерствин медлд эмнлһнә цуг вузмуд бәәнә, тегәд министерств чигн шин нәрн мергҗлин сән ул-сүүринь белдлһнд нилчән күргәд бәәхнь лавта.
Ода Москван ик сурһулин болн регионмудын ик сурһульмудын медлд эмнлһнә дацңгуд секгдсн бәәнә, эдн цугтан сән белдвртә мергҗлтнриг һарһҗана, эднә дамшлтынь чигн олзлҗ болхмн. Орн-нутгин кесг вузмудла Хальмг ик сурһуль бәрҗәх олн халхин заһлдан тер кергиг күцәлһнд нилчән күргәд бәәх.
Тер мет ода фармацийин болн ветеринарийин профильмүд бәәнә, шишлң кесг тиңкм олн җилин туршарт үүлдҗәнә, тернь шин дацң бүрдәлһнд бат ул сүүр тогтах.
Эмчнр белддг дацң эндрк түгдг гемин күнд бәәдлиг ууруллһнд дөң болх, эврә мергҗлтнр бәәхлә ямаран чигн кергиг күцәхд амр болх. Мана уйн наста баһчудт эмчин ик сурһульд эврә һазртан орхд амр болх.
Тер мет ода кесг абитуриентнр эмчин эрдм дасх седклтә, тегәд эднә санаһинь күцәхин төлә таңһчин болн вузин һардвр шин дацң секхәр седҗәнә, әмт эмндг билгтә улс тедн дунд бәәхнь лавта. Оданас авн биологий, химий даслһнд һол оньган өгх кергтә. Тиим ЕГЭ эмч болхар седҗәх күүнд кергтә болна.
Эс гиҗ йисдгч классин хөөн эмнлһнә колледжд орад, тенд сурч болҗана, дәкәд фельдшерин, акушерин, эмндг эгчин эрдм тенд авсна хөөн ик сурһульд чигн орҗ болҗана. Кесгнь тиигҗ кенә. Хальмг ик сурһулин медлд йирин шүүврән өгч ик сурһульд ЕГЭ өглго колледжин хөөн орҗ болҗана. ЕГЭ-н шүүвриг өөдән темдгтәһәр өгч чадшго баһчудт тер эв-арһин тускар урдаснь санх кергтә.
Сәәнәр сурдг күн эрк биш күслдән күрнә, түүнә тускар мана арвтнрт мартхмн биш. Багшин үг соңстн, эс медсн юман сурхасн бичә эмәтн, эртәс эрдмән шүүҗ автн, терүг дасҗ авхин төлә медрлән гүүдүлтн. Эн амр зокалыг күцәхлә тана керг эрк биш бүтх.

ҖААХАН Бадм