Нег һазра улстан дөңгән күргҗәнә

01-06-2021, 15:56 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Нер һарсн эмч Башанкан Бадм Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна делгрлтд, месллһ келһнд шин эв-арһс олзллһнд, эмнлһсин материальн-техническ ул батруллһнд, хальмг эмчнрин мергҗлт өөдлүллһнд ик тәвцән орулҗ йовна гиҗ келхлә үнн болх. Нег үлү пандемий эклсн цагас авн Бадм Николаевич таңһчин эмнлһст буйнч седкләрн дөңгән күргҗ, коронавирусн гемтә улсин эмнлһнд кергтә кергсл йилһҗ өгв. Эн җилин эклцәс авн болхла нертә хирург таңһчин райодын эмнлһст бәәрн улсин эрүл-менд шинҗлҗ, дөң-тусан күргҗәнә. Эн керг хамгин түрүнд Лаганя районд эклв. Шидр бидн Лаганя района эмнлһнә ах эмч Шарапа Николайла күүндәд, Бадм Николаевичлә нөкцлтин залһлдана тускар келҗ өгхиг сурвидн.

– Бадм Николаевич арвн җил хооран мана таңһчд хирургическ сурһуль бүрдәҗ, бәәрн эмчнрин мергҗлт өөдлүлҗ, шин эв-арһс олзллһиг гүүдүлҗәнә. Көдлмшч баг терүнә һардврт үүлдҗ, таңһчин эмнлһнә улд җилд 20 һар өөдән чинртә месллһ кенә. Эн бийнь Европин төвд көдлнә, тегәд теднә өдгә цага эв-арһс мана таңһчд өргнәр олзлгдхин төлә Бадм Николаевич баахн хирургудыг дасхҗ байн дамшлтарн хувалцҗана. «Әмд» гидг буйнч седклин саңла хамдан Бадм Николаевич Лаганя района эмнлһиг өдгә цага хирургическ кергсләр теткснә тускар онц келх кергтә. Мана эмнлһнд Башанкан Бадмин болн «Әмд» нертә буйнч седклин саңгин дөңгәр «BOWA» гидг өдгә цага эндоскопическ шинҗлт кедг кергсл бәәнә, месллһ келһнә сән һара шишлң көдлмшч орм бүрдәгдв, Владимир Абраковин нертә видеоэндоскопийин хирургийин кабинет секгдв. Лапароскопическ видеокергсл олзллһн месллһ кесн цагт талдан эмчнрлә селвлцҗ гемтә күүнд дөң күрглһнә туст сүв-селвг авхд туслна. Тиигәд бидн Әәдрхнә медицинск ик сурһулин профессор Юрий Кучинла бат залһлда бәрҗ үүлднәвидн. Онлайн кевәр бидн Бадм Николаевичлә, Юрий Владимировичлә болн П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә эмчнрлә селвлцҗ чик шиидвр дарунь авч чаднавидн, – гиҗ Николай Михайлович келв.
Өдгә цага шин хирургическ болн шинҗллтин кергсләр тетксн деерән Башанкан Бадм района эмнлһнә эмчнрин мергҗлт өөдлүллһнд ик оньг тусхана. Района эмнлһнд месллһ кесн цагтан Бадм Николаевич бәәрн эмчнрлә байн дамшлтарн хувалцҗ, нүүрлгч болн шин эв-арһсла таньлдулна. Района эмнлһнә эмчнр Шарапа Николай, Манҗин Санл, Оляҗин Артур нертә хирургин заасн тоотыг көдлмштән өргнәр олзлҗана. Энд өөдән чинртә месллһ кедгиг, өдгә цага технологий олзлдгиг, өөдән мергҗлттә хирургуд бәәхиг учртан авад, Әрәсән эрүл-менд харлһна министерств болн Росздравнадзор ортопедийин болн травматологийин халхд дөң күрглһнә лицензь өгв. Бәәрн улсин эрүл-менд шинҗлснә ашар зәрм улст федеральн клиникүдт месллһ кех кергтә бәәсмн. Болв пандемий учрсна ашт болн гемтә улст түргн дөң кергтә болсна ашт теднд района эмнлһнд месллһн кегдв. Тиигәд Бадм Николаевич эрүл-мендин бәәдл шинҗлҗ гемәс саглуллһна туст сүв-селвгән өгсн деерән өөдән чинртә месллһ кев.
– Бадм Николаевич манаһур ирхин өмн бидн гемтә улсиг йилһҗ авч, теднә шинҗлт болн месллһ келһнә төлә цуг таал тогтаҗ цугинь белдвидн. Дөң күргсн улс дунд гүлгн гемтә күнд кевәр гемтсн улс бас билә. Эднд федеральн клиникд месллһ келһнд зөв өггдсн уга, Бадм Николаевич болхла теднд дөң болад, месллһ кев. Мана эмнлһнә эрүл-менд харлһна көдләчнр болхла тедниг месллһнә хөөн сәәнәр хәләҗ, эдгәҗ авв. Эннь хамцу үүлдврин аш болв. Дәкәд мана эмнлһнә улд флебологическ дөң күрглһнә төв секгдв, Башанкан Бадм терүнә зүүцүләч болна. Терүнә дөң-тусар ода мана эмнлһнд флебологическ гемтә улст эмнлһ кехин төлә лазерн кергсл бәәнә. Тиигәд Бадм Николаевич хальмг эмчнрин мергҗлт өөдлүллһнд ик тәвцән орулҗ, мана эмнлһнә болн Яшалтан района эмнлһнә улд колопроктологическ хирургудын сурһуль бүрдәв, – гиж Николай Михайлович келв.
Эн җилин эклцәс авн Башанкан Бадм Лаганя, Приютна, Хар Һазра, Баһ Дөрвдә, Октябрьск, Көтчнрә райодын әмтиг хәләҗ, дөң-тусан күргв. Эн кергиг нертә эмч цааранднь чигн давулхар зуралҗана. Гемтә улст эмнлһнә туст сүв-селвг өгсн деерән Бадм Николаевич кесгтнь месллһ бийнь кев, зәрмсинь федеральн клиникд эмнлһ авхин төлә йовулв. Таңһчин райодын эмнлһсин эрүл-менд харлһна көдләчнр нертә эмчлә хамдан бәәрн улсин эрүл-менд шинҗллһнд орлцҗ, байн дамшлтынь хоршаҗ, кесг гемиг эртәснь илдкҗ авлһна болн терүнәс саглуллһна туст шин медрл хоршаҗ мергҗлтән өөдлүлҗәхнь темдгтә.

ДООҖАН Наталья