Бәәдл зөвәр нәрн...

29-06-2021, 16:32 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Сүл өдрмүдт мана таңһчд коронавирусн гемәр гемтсн улсин то икдәд йовхнь эпидемиологическ бәәдл нәрн болҗахиг медүлҗәнә. Тиигәд, таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин зәңгәр, сүл хонгт дәкәд 55 күн эн хальдврта гемәр гемтв. Пандемий эклсн цагас авн мана таңһчд ут тоодан 21569 күн коронавирусн гемәр гемтв. Хәрнь, теднәснь 20686 күн эдгв.
Ода Элстд һурвн госпиталь үүлдҗәнә, Яшкулин района эмнлһнә улд бас хальдврта гемәр гемтсн улсин төлә орм бүрдәгдв. Терүнд 273 күн эмнлһ авчана. Күнд кевәр гемнь давҗах 15 күүнәс 9-нь ИВЛ-аппаратд бәәнә. Гертән амбулаторн бәәдлд эмнлһ авчах улсин то бас икдв. Ода 1497 күн эмчнрин бүртклһнд кергтә эмнлһ авчана, эдн гиигн кевәр гемнҗәнә. Һундл төрхд, коронавирусн гемәс иштә мана таңһчд 409 күн сәәһән хәәв. Эрүл-менд харлһна көдләчнрин темдглсәр, урднь гемтә улс дунд нурһлҗ медәтнр бәәсн болхла, ода баһ наста улс госпитальмудт эмнлһ авчана.
Тогтсн бәәдл ясрҗ гем цааранднь түгшгон төләд эрк биш тәрлһ авх кергтә гиҗ мергҗлтнр, эрүл-менд харлһна көдләчнр келнә. Мана таңһчд тәрлһ авх улсин төлә цуг таал тогтагдна. Тиигәд, давсн амрлһна өдрмүдт хотл балһснд «Долан хонгин сүм» гидг сойлын комплекст болн 8-ч микрорайонд «Универсам» лавкин өөр мобильн пунктс үүлдв. Райодын эмнлһсин улд бас тәрлһ кенә. Тәрлһ келһнә керг Көтчнрә, Октябрьск, Баһ Дөрдвә болн Приютна райодт дигтә-даратаһар күцәгдҗәнә. Энд бәәрн улсин өрәлнь гилтә тәрлһ авсн бәәнә. Ода деерән мана таңһчд 41 858 күүнд түрүн тәрлһ кев, хойр тәрлһиг 36 380 күн кев. Эн гем цааранднь түгшгон төлә мана таңһчд 123 миңһн күн тәрлһ авх зөвтә. Эн өдрмүдт таңһчин предприять-бүрдәцст тәрлһ келһнә керг-үүлдвр бүрдәгдҗәнә.

БАТАН Сәәхлә

Бәәдл зөвәр нәрн...