Әрәсән эрүл-менд харлһна министр Михаил МУРАШКО: - Хальмг Таңһчд сүл җилмүдт эрүл-менд харлһн сәәнәр делгрҗәнә

24-08-2021, 14:38 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Көдлмшин кергәр мана таңһчур ирсн Әрәсән эрүл-менд харлһна министр Михаил Мурашко хамгин түрүнд Элстд секгдсн бичкдүдин шин поликлиникд одв. Дааврта һардачла хамдан Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату, таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев, федеральн органмудын элчнр шиңкән эдлврт орулгдсн поликлиникиг хәләв. Манҗин Валентинан нертә таңһчин бичкдүдин медицинск төвин ах эмч Манҗин Светлана поликлиникин кабинетмүд үзүлв, ямаран әңгүд энд үүлдҗәхин тускар, ямаран кергсл углҗ тәвгдснә тускар тодрхаһар келҗ өгв. Поликлиник келн-улсин кев-янзтаһар кеерүлгдсиг, бичкдүдт энд сән таал тогтагдсиг дааврта һардач темдглв.
- Эрүл-менд харлһна шин, ке-сәәхн болн өдгә цага некврлә ирлцдг объект мана орн-нутгин правительств болн президент бичкдүдин тускар ухалҗахин ил темдг болҗана. Урднь бүрдәц балһсна олн зүсн әңгд бәәршлдг болхла, ода цугнь нег ормд бәәнә. Энд гемәс саглуллһна, эрүл-менд шинҗллһнә болн эмнллһнә керг-үүлдврмүд күцәҗ болхмн. Хальдврта гемтә бичкдүд шишлң фильтр-боксар орҗ, талдан күүкд-көвүдлә хәрлцшгонь йир сән. Энд эрүл-менд харлһна көдләчнрин көдлмшч орм компьютерар теткгдв, тегәд өдгә цага эв-арһс олзлгдхнь темдгтә. Эн объект өдгә цага лицензионн некврмүдлә ирлцҗ тосхгдв. Өдгә цага поликлиник тосхгдснь бичкүдин эрүл-менд харлһна халх сән делгрлт авхд туслх. Таңһчд нилхд хорлһна кемҗән баһ болҗахнь темдгтә, – гиҗ министр келв.
Дарунь дааврта һардач П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд одад, реанимацин, шиҗллтин әңгүдин, зүркнә-судцна төвин үүлдврлә таньлдв. Эмнлһнә ах эмч Бадм-Һәрән Очрин келсәр, пандемий эклснәс авн КТ болн МРТ аппаратмуд олзллһн икдв. Шинҗллтин әңгд ут тоодан 36 миңһн шинҗллт кегдв, эн җилин эклцәс авн болхла 16 миңһн шинҗллт кегдв. Коронавирусн гем зүркнә-судцин гемтә улст ик әәмшгтә болҗахиг М.Мурашко темдгләд, инфаркт болн инсульт гемәр гемтсн улст онц оньг тусхаҗ, гүн шинҗллт кеҗ немр диспансеризацд орлцх кергтә гиҗ келв. Келхд, эн өдрмүдт Санкт-Петербург балһснас А.Алмазовин нертә шинҗллтин төвин эмчнр таңһчин эмнлһнә зүркнә-судцин төвд нөкд болхар ирсн бәәнә.
Тер өдрин бийднь федеральн министр балһсна поликлиникд одад, түрүн медицинск дөң күрглһн ямр кевәр күцәгддгиг шинҗлв. Ах эмч Нәәмнә Бембә һардҗах бүрдәцин үүлдврин тускар зәңглв. «Эн җил Хальмг Таңһчд 200 компьютерн орм йилһгдхмн. Түрүн медицинск дөң күрглһнә халхд өдгә цага эв-арһс олзллһн пациент болһнд онц оньг тусхагдхиг некҗәнә. Тер мет «Мини эрүл-менд» гидг көтлвр олзлҗ күн болһн эврәннь эрүл-мендин бәәдлин шинҗллтин аш, эмч өгчәх сүв-селвгиг медҗ авч чадхмн», – гиҗ Михаил Мурашко келв.
Эпидемиологическ бәәдл мана таңһчд нәрн болҗахиг медәд, министр коронавирусн гемтә улс эмнлһ авчах госпитальд одв. Тенд дааврта һардач эдн ямаран таалд эмнлһ авчахиг хәләһәд, зәрм улсла күүндв. Харм төрхд, госпитальд бәәх улсин ик зунь 60 һарсн улс болҗахиг Михаил Альбертович темдгләд, эдн цаглань саглуллһна тәрлһ эс авсиг харм болҗана гив.
Маңһдуртнь Әрәсән эрүл-менд харлһна министр Михаил Мурашко болн Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату хамцу селвлцә давулҗ, йосна гиичллһнә аш диглҗ, таңһчин эрүл-менд харлһна делгрлтин, тер тоод түрүн медицинск дөң күрглһиг гүүдүллһнә болн коронавирусн гемәс хөрлһнә кергиг ясруллһна төрмүд хәләв.
Таңһчин Толһач хамгин түрүнд Әрәсән эрүл-менд харлһна министр Михаил Альбертович Мурашкод болн делегацин ханьд ирсн федеральн органмудын элчнрт мана таңһчур ирҗ эрүл-менд харлһна төрмүд хаһллһнд дөң-тусан күргснд ханлтан өргв. «Йосна гиичллһнә көтлврт кесг керг-үүлдвр күцәгдв, харһлтс болв, эмнлһнә бүрдәцст, тер тоод госпитальд одв. Маднд Хальмгин әмтнә бәәдл-җирһлин кемҗәг шинрүлхд туслх төсвс күцәлһнә туст Михаил Альбертовичин сүв-селвг болн ухан-тоолвр медҗ авлһн эркн чинртә бәәсмн. Бидн цуг сүв-селвгиг учртан аввидн», – гиҗ Бату Сергеевич селвлцәг секҗ келв.
- Сүл цагт Хальмг Таңһчд эрүл-менд харлһна халх сәәнәр делгрҗәнә. Нааран кесг кергсл ирв, эрүл-менд харлһна информатизацин системд шин эв-арһс олзлгдҗана. Эндрк селвлцәнд орлцҗах федеральн мергҗлтнрлә хамдан таңһчин эрүл-менд харлһна систем олзта-тустаһар үүлдхин, эмәр теткхин төрмүд хамдан хаһлхвидн. Таңһчд коронавирусн гемәс саглуллһна тәрлһ келһнә, эн гемәс хөрлһнә керг-үүлдврмүд сәәнәр бүрдәгдв. Ода деерән таңһчд эпидемиологическ бәәдл нәрн болҗана, гемтсн улсин то баһрҗахш. Тегәд санитарн-эпидемиологическ некврмүд күцәлһиг, чирәдән хааһул өмсхиг мартхмн биш. Кемр бәәдл эс ясрхла, хаслһна диг-дараг чаңһах кергтә болхмн. Дәкәд тәрлһ келһнд ик оньг өгх кергтә. Эндр эмнлһнд бәәх улсин ик зунь 60 һарсн медәтнр болна. Харм төрхд, эн гемәс иштә сәәһән хәәсн улсин 85 процентнь медәтә улс болна. Эндр шинҗләчнр «Спутник лайт» гидг вакциниг 60 һарсн улст немр тәрлһ келһнд олзлх зөв өгв. Таңһчин һардвр эн гемәс хөрлһнә туст аһу ик көдлмш күцәв, кесг эв-арһ олзлсиг темдглх кергтә. Тегәд әмтн цуһар дааврта болҗ гемәс саглҗ санитарн некврмүдиг күцәх зөвтә, – гиҗ Михаил Альбертович келв.

ДАВАН Наталья
А.Зундугинован цоксн зург
(Эклцнь 1-ч халхд)