Саглуллһна некврмүд күцәтн!

17-06-2021, 15:24 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Коронавирусн гемин туст эпидемиологическ бәәдл эс ясрҗахас иштә саглуллһна некврмүдиг эрк биш күцәх кергтә. Сүл цагт гемтә улсин то икдәд йовна, тегәд күн болһн эврәннь болн өөрхн улсин эрүл-мендин тускар ухалҗ, олн-әмтн цуглрдг ормд чирәдән хааһул өмсх, һаран эд-бод кех зөвтә. Эн гемәс саглҗ тәрлһ кех бас кергтә, юңгад гихлә таңһчд бәәдг улсин 60 процентнь терүг кехлә эпидемиологическ бәәдл ясрхнь лавта. Коронавирусн гемәс хөрлһнә таңһчин штабин шиидврәр хаслһна диг-даран мөчн сарин 20 күртл батлгдсн бәәнә.