Күүнә әм аврҗ тусан күргнә

05-10-2021, 10:19 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Көтчнрә района эмнлһнә түргн дөң күрглһнә әңгин фельдшер Зоя Санджиевна Лиджиеваг бәәрн әмтн цуһар күндлҗ тевчнә. Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна ачта көдләч, района әмтнд медицинск дөң күрглһнә халхар тәвн җилдән үнн-чик седклтәһәр болн ик даавртаһар көдлҗ йовх күүкд күн эврәннь эрдмдән итклтә, өөдән мергҗлттә болн байн дамшлтта көдләч гиҗ тоолгдна. Шидр Зоя Санджиевна 70 җилин болн района эрүл-менд харлһнд 50 җилдән көдлҗәх ончта хойр өөн темдглв. Хамдан көдлҗ йовх үүрмүднь ачинь хәрүлҗ, кесг бүлән үгән энүнд нерәдв.
Күүнә әм аврҗ тусан күргнә
Зоя Санджиевнан келсәр, эн бичкнәсн авн эрүл-менд харлһна көдләч болхв гиҗ шиидсмн. Эднә өрк-бүл Октябрьск района Цаһан Нур селәнә улс мөн, эк-эцкнь бәәрн эмнлһнд көдлдг билә. Бичкн Зоя эк-эцкән дахад, селәнә эмнлһнд кесг цаг давулдг бәәсмн. Экнь санитаркар көдлдг билә, тегәд селәнә эмнлһнд кех-күцәх көдлмш чилдмн биш, Зоя экдән дөң болдмн. Сурһулян төгсәснә хөөн эн Элстд медучилищд орад, фельдшерин эрдм дасв. 1971-ч җилд эн Көтчнрә района эмнлһнд хальдврта гемәс хөрлһнә әңгд күч-көлснә хаалһан эклв. Җил давад, эн түргн дөң күрглһнә станцин фельдшер болв. Хөөннь комсомолын путевкар эн Өвдг селәнд фельдшерәр көдлв, цаг зуур төрскн Цаһан Нур селәнд бас үүлдв.
– Тер цагт көлгн ховр бәәсмн, тегәд зәрмдән дөң күргхин төлә мөр унад чигн, мотоциклар чигн йовх кергтә билә. Көлгн бальчгт булхгдад, терүг түлкх кергтә болдмн, намаг гемтә улс күләҗәнә гиҗ санад, зуг өмәрән зүткдг биләв. Хур, цасн орв чигн, өвдгцә бальчг болв чигн дөң күргх кергтә болдмн. Саата күүкд улст цаһан төр болхд дөң күргсн биләв. Ода тер нилхд тәв күрсн, ачнр-зеенртә улс болв. Селәнә фельдшер эмчин ормд эврән дөң күргх, эмнлһ эклх зөвтә бәәсмн. Ода болхла шишлң көлгнд түрүн дөң күрглһнә болн шинҗллт келһнә олн зүсн кергсл бәәнә, бригадт эмч болн фельдшер хамдан көдлнә, – гиҗ Зоя Санджиевна келнә.
Лиҗин Зоя района эмнлһнә түргн дөң күрглһнә әңгин сән гисн фельдшер гиҗ тоолгдна, тернь учрта гиҗ сангдна. Юңгад гихлә тәвн җилин эргцд хоршаҗ авсн байн дамшлтнь өөдән чинртә дөң күргхд туслдмн. Темдглхәс, эн райондан бәәтхә, таңһчд чигн сән гисн фельдшерин нер зүүсмн. 1984-ч җилд Зоя Санджиевна таңһчин фельдшермүд дунд болсн марһанд диилвр бәрәд, Сочи балһснд сардан амрх путевкар ачлгдсмн. Көдлмшин халхар олна нүүрт йовсн деерән эн олна бәәдл-җирһлд бас шунмһаһар орлцдг билә. Волейболар, баскетболар, теннисәр болдг марһаст эн орлцҗ, таңһчин эрүл-менд харлһна көлдләчнрин спартакиадт, билг-эрдмин фестивальд нер һарч йовсмн. Сул цаг учрхла күүкд күн үүл бәрҗ, олн зүсн кегдлмүд өлгхдән дурта бәәсмн. Баахн цагтан эн зург цокдг эрдмәр соньмсв, тегәд оютн бәәсн цага кесг зургуд үлдв. Күүкн көвүн хойран Зоя Санджиевна һанцарн асрв, тедндән сурһуль сурһад, өлзәтә сән үрд өскв. Эндр эн эңкр зе күүкндән сул цаган тусхана.
– Би хөвтәв, дурта эрдмәрн тәвн җилдән көдлҗ йовнав, кесг күүнә әм аврҗ, дөң-тусан күргв. Хамдан көдлҗәх үүрмүдм намаг тевчнә, күндлнә. Көвүм-күүкм өсәд, эрдмәрн көдлҗәнә, олна хормад багтҗ йовна. Эндр күнд цагла бидн нег-негндән тесвртә болх зөвтәвидн, килмҗән тусхаҗ, ниитә бәәх болҗанавидн. Мана көдлмш хойр дам дааврта, күнд болв. Би мана района эмнлһнә көдләчнрт ик ханлтан өргҗәнәв, цуһар эрүл-менд бәәтхә гиҗ дурдҗанав. Ямаран чигн йовдл учрв чигн гейүрхмн биш, зуг өмәрән зөрх кергтә гиҗ би тоолнав. Тер цагт бидн цагин күндиг дааҗ чадхвидн, – гиҗ Зоя Санджиевна тоолна.

ДООҖАН Наталья
ЗУРГТ: Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна ачта көдләч Лиҗин Зоя
(тал дунднь) хамдан
көдлҗәх үүрмүдтәһән