Федеральн төвин эмчнр бичкдүдиг хәләв

24-08-2021, 14:42 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Урднь мадн зәңглсәр, мана таңһчур нертә эмч Башанкан Бадмин седвәрәр Әрәсән медико-биологическ федеральн агентствин бичкдүдин болн насни дигт күрәд уга баһчудын номин-клиническ төвин эмчнр ирәд, бичкдүдин эрүл-менд шинҗлв. Тер мет федеральн төвин эмчнр Манҗин Валентинан нертә таңһчин бичкдүдин медицинск төвин эмчнрлә дамшлтарн хувалцҗ, эмнлһ авчах бичкдүдт дөң күрглһнә туст сүв-севлгән өгв, шинҗллт кев. Москваһас ирсн эмчнрт үрән үзүлх эк-эцкнр эртәснь бичгдсн билә. Түрүн хойр өдрин туршарт эмчнр 507 күүкн-көвүг хәләв, сүл өдрт дәкәд бичгдсн бичкдүдин шинҗллт кеҗ эмнлһнә туст селвг өгв.

Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату федеральн төвин эмчнрлә харһад, дорас өсч йовх бичкдүдин эрүл-менд шинҗллһ кеҗ, дөң-тусан күргснд ханлтан өргв. «Шин бичкдүдин поликлиник – федеральн кемҗәнд сән объект болҗана. Башанкан Бадмин үрврәр манаһур ирсн өөдән мергҗлттә эмчнр бичкдүдт дөңгән күргснь чинртә төсв болв. Бидн эн дамшлтыг цааранднь делгрүлҗ нөкцлтин залһлдаг батрулхин төлә бооца батлхвидн. Мана таңһчд медицинск туслмҗ күрглһнә халх делгрхнь маһд уга», – гиҗ таңһчин Толһач келв.
Федеральн төвин һардач Илья Зябкин эдниг бүләнәр тосснд таңһчин һардврт, эмчнрт болн бичкдүдин эк-эцкнрт ханлтан өргв. Эн өдрмүдт эмчд бийән үзүлсн бичкдүдәс 108 күүкн-көвүн эднә төвд цааранднь гүн эмнлһ авхмн гиҗ гиич заав. Нөкцлтиг батрулҗ, цааранднь телемедицинск эв-арһар дөңгән күргхин тускар төвин ах эмч темдглв.
Хальмг Таңһчин эрүл-менд харлһна министр Кикенә Юрий шишлң мергҗлтнр уга болҗахнь нәрн төр болҗана гив. Зәрм улст федеральн клиникд оддг арһ уга, тегәд Москваһас эмчнр нааран ирәд дөңгән күргҗ шинҗллт кеснь тааста болв гиҗ министр келв. Таңһчин бичкдүдин медицинск төвин ах эмч Манҗин Светланан келсәр, эмнлһнә эмчнр федеральн төвин эмчнрлә хамдан шинҗллт келһнд орлцҗ дамшлт хоршаҗ, мергҗлтән өөдлүлв. Федеральн төвин эмчнр дәкәд чигн мана таңһчур ирхмн гиҗ харһлтд келгдв. Тиигәд үкр сард эдн дәкәд ирхмн гиҗ зуралгдҗана.
Таңһчин бичкдүдин эрүл-менд шинҗллһнд, эмнлһ бүрдәлһнд тәвцән орулсн төләднь Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату төвин эмчнрт Ханлтын бичг бәрүлҗ өгв.
БАТАН Наталья