Малын эмчнрин үүлдвриг дөңнх

02-09-2021, 09:52 | Таңһчин зәңгс » Эрўл-менд харлһн

Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату таңһчин ветеринарийн лабораторьт одв. Тенд урднь бат ясврин көдлмш кегдв, лабораторн кергсл болн изотермическ амплификатор углҗ тәвгдв.
«Эндр мана таңһчд хальмгин ветеринарийн цергллтин 500 шаху мергҗлт сән өдрин байриг темдглҗәнә. Мана малын эмчнр олн зүсн хальдврта гемәс хөрлһнә керг-үүлдврмүд давулҗ, эпизоотическ бәәдл төвкнүн болхиг теткнә. Эн цергллт мал асрҗадг эдл-ахусин болн таңһчин экономикин төлә ик чинр зүүнә», – гиҗ Хаска Бату темдглв.
Малын эмчнрлә харһҗ күүндсн цагтан таңһчин Толһач баһ наста кадрмуд эс күртҗәхиг заав. Б.Б.Городовиковин нертә Хальмг ик сурһульд ветеринарийин тиңкм үүлднә, тенд малын эмчнриг белднә. Болв эднә җалв бичкн болҗахнь баһчуд эн эрдмәр көдлхәр эс шунҗахнь лавта.
«Бидн эн халх делгрүлхин төлә түрүн керг-үүлдврмүд батлвидн, малын эмчнриг дөңнхин туст шин эв-арһс орулҗанавидн. Тиигәд таңһчин бюджетәс көдләчнрин дундк җалвд урмдулгч немр мөңг немәд, дундлад 2 миңһн арслңд өөдлүлхвидн. Тер мет баахн малын эмчнрт гер-бүүр тосхлһнд эс гиҗ хулдҗ авлһнд нег дәкҗ өгдг демин мөңг өглһнә төр хаһлҗанавидн», – гиҗ таңһчин Толһач немв.
Цергллтин делгрлтин төлә шишлң техник эрк биш кергтә болҗана. Таңһчд батлгдсн көтлврин медлд 13 дезинсекционн кергсл хулдҗ авгдхмн.
Таңһчин әмтнлә болсн шуд залһлдана йовудт эзн уга үлдсн мал-аһрусна төлә хорһдлын туск төр босхгдв. Таңһчин Толһачин даалһврар эн төриг ветеринарийн цергллт хаһлхмн. «Хамгин түрүнд сән чинртә төсв кергтә. Ода деерән терүг тосххин төлә һазр йилһгдв, төсвин-һаруһин бәрмт цаас (ПСД) белдхин төлә аукцион давулгдв. ПСД белдснә хөөн хорһдл тосхх цаг-болзгин болн терүнд кедү мөңгн кергтә болхин тускар келҗ болхмн», – гиҗ Бату Сергеевич келв.
Харһлтын чилгчәр Хаска Бату ветеринарийин цергллтин халхд олн җилдән көдлҗ йовсн ветеранмудт болн баахн мергҗлтнрт ханлтан өргәд, малын эмчнрин сән Өдрлә йөрәв.
Барт белдснь ДООҖАН Наталья