Һартан өөтә баһчудын күцәмҗ

16-06-2022, 11:55 | Общество, Таңһчин зәңгс

Күн болһн бичкнәсн авн өрк-бүлд сурһмҗ авч, эк-эцкин зааврар өлзәтә сән үрн болҗ өсдг. Кемр эк-эцкнь чик хәләцтә болн авг-бәрцтә, һартан өөтә, әмтнлә тевчңгү болн өр-өвч седклтә болхла, күүкднь чигн тиим болҗ өсхнь лавта. Юңгад гихлә бичкдүд хамгин түрүнд эк-эцкәсн үлгүр авдг. Яшкулин районд бәәдг Александр Боушович болн Цаһан Аркадьевна Лиджиевихн дөрвн үртә эк-эцк болна, эдн отг-әәмгтән күндтә улст тоолдгна. Эк-эцкнь һартан өөтә, бәрсән кедг, хальмг улсин авъясар кен ахан күндлҗ, кен бичкнән өкәрлҗ бәәдг улс болна.

Эднә өрк-бүлиг Яшкуль селәнд цуһар гилтә меднә, юңгад гихлә эднә күүкднь сурһулян сәәнәр сурч, олна бәәдл-җирһлд шунмһаһар орлцна, һарар кесн олн зүсн кегдлмүд олн дунд тааслт олна. Герин эзн Лиҗин Александр болхла Семипалатинскд онц әәмшгин әңгд церглсмн. Ууһн Андрей таңһчин бичкдүдин медицинск төвд анестезиолог-реаниматолог болҗ көдлнә, авальнь бас эмч мөн. Заяна күүкнь бичкнәсн авн зург зурхдан дурта, ода эн Данзан авальтаһан фильм цокч авлһна халхар үүлднә. Эдн Галсан көвүтә, тернь аав-ээҗдән ик байр-бахмҗ үүдәнә. Аавиннь нер зүүҗәх Боуш көвүн КалмГУ-д сурчана, иргчдән эн физикин багш болхмн. Көвүн төрскн Яшкулин дунд сурһульд ирҗ көдлхәр зуралҗана. Боуш эцкән дахад үүл бәрхдән дурта, эн бас сәәнәр зурна, тегәд модар кесн кегдлмүдиг сәәхрүлҗ олн зүсн зург зурна. Отхн Зина күүкн 11-ч класст орв, эн йилһән сәәнәр сурһулян сурна. Күүкн бас художественн болн көгҗмин сурһуль төгсәв, эн зург зурна, фортепиано цокна, шүлг бичнә. Келхд, эн нидн сурһулин халхар ик күцәмҗ бәрсн төләдән Сочи балһснд бичкдүдин делгрлтин «Сириус» төвд одв, хөөннь «Артек» амрлһна төвд амрад ирв. Эн җил Яшкулин дунд сурһулин 50 җилин өөнд нерәдҗ болсн марһанд Лиҗин Зина «Җилин сән гисн сурһульч» гидг нер зүүв. Сул цагтан күүкн олн зүсн тасмар ке-сәәхн кегдлмүд кенә, һуйрин зүүтә әмтәхн хот болһна.

– Бидн авальтаһан Улан Эрг селәнд өсәд-боссн улс болнавидн. Мадниг эк-эцкмдн өвкнрин авъясар сурһҗ, үүл бәрдгиг дасхв. Бидн ханьцад, һуч шаху җилдән ниитә бәәнәвидн. Хальмг улсин авъясар өдр болһн аав-ээҗнрин санл тевчҗ цәәһәр, шикр-балтаһар дееҗ тәвнәвидн, мацг өдрмүдт зул өргнәвидн. Терүг мана күүкд бичкнәсн авн үзәд шиңгәҗ авв. Дәкәд мадниг хәләһәд, күүкд хара суухш, ямр нег керг кесн, үүл бәрсн бәәнә. Герин эзн модар болн арсар олн зүсн кегдл кенә. Би болхла хувц-хунр, хальмг махла уйнав, өлгнәв, шимтә хот-хол болһнав. Герин һаза зер-земшин модд болн ке-сәәхн цецгүд урһанавидн. Сул цагтан бидн хамдан шатр нааднавидн, сергмҗтәһәр амрнавидн. Бичкдүд эк-эцктәһән хамдан давулсн цагиг кезә чигн мартшго, наадын йовудт бидн олн зүсн төрәр күүнднәвидн, ямр нег төр хаһлнавидн. Мана үрд мадниг тевчнә, соньмсулҗах төрәр мана ухан-тоолврар соньмсҗ сүв-селвг сурна, – гиҗ Цаһан Аркадьевна келнә.

Күүкд күүнә келсәр, үрднь бичкнәсн авн көдлҗ бийснь мөңг олдг дасв, тегәд эдн бийән даана. Үлгүрнь, Андрей медколледжд болн ик сурһульд сурчасн цагтан санитар болн фельдшер болҗ көдлдг билә, Боуш зуни амрлһна кемд әмтнә герин һазакиг ахулҗ мөңг олна, Зина олн зүсн кегдлмүд кеҗ хоршасн мөңгәрн бийдән хойр телефо хулдҗ авв, «Сирус» төвд одх хаалһин мөңг цуглулв.

Эн җил Александр Боушович болн Цаһан Аркадьевна Лиджиевихн күүкдтәһән «Җилин сән гисн өрк-бүл» гидг Цугәрәсән марһана региональн девсңд орлцв. Харм төрхд, эднд диилвр бәрхин төлә цөөкн балл күртсн уга, болв жюрин гешүд эдниг онц белгәр ачлх шиидвр авв. Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) депутат Бадм-Хаалһин Ольга эврәннь нерн деерәс эднд бас белг болн мөрә нерәдҗ бәрүлҗ өгв. Лиджиевихн таңһчин «Келни билг» болн «Эк болн бичкдүд келн-улсин хувцта» гидг Әрәсән марһанд орлцхар эрлһән орулсн бәәнә. Эднә ниитә өрк-бүл эрк биш диилвр бәрҗ, бахмҗ болхнь лавта гиҗ сангдна.

ДООҖАН Наталья
ЗУРГУДТ: таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) депутат Бадм-Хаалһин Ольга Лиджиевихнә өрк-бүлиг йөрәҗәх кем;
Лиҗин Цаһан хальмг махла уйна