Шин эв-арһс олзлҗ эмннә

08-11-2022, 14:08 | Общество, Таңһчин зәңгс

П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнә 120 җилин өөнд нерәдҗ бидн эн бүрдәцин әңгүдин үүлдврин, энд олн җилдән көдлҗәдг эмчнрин болн дунд медицинск көдләчнрин тускар җилин эргцд бичҗәнәвидн. Эндр офтальмологическ әңгин тускар цөөкн үг келх санан бәәнә.

Мана таңһчд офтальмологическ цергллтин делгрлтд эмч Маргарита Цветова ик тәвцән орулсн болдг. Эн Лениградт ординатур төгсәснә хөөн нааран көдлхәр ирсмн. 1960-ч җил күртл Маргарита Федоровна мана таңһчд ор һанцхн офтальмолог бәәсмн, тегәд эн әмтиг амбулаторн кевәр хәләдг деерән стационарт эмнлһ авчах күнд гемтә улсиг эдгәдг болн райодар йовҗ бачм дөң күргдг билә. 1961-ч җилд таңһчин эмнлһнд ЛОР-нүднә әңг бүрдәгдв, терүнд Маргарита Цветова ординатор болв. Әңгд 30 күн эмнлһ авдг болв, тегәд энд нүднә харань муурсн, олн зүсн гем-өвчн учрсн улст дөң күргдг болв. Хөөннь мана таңһчур эмчнр С.Вихоцкая, Э.Адучиева, Д.Алексеева ирв, тегәд офтальмологическ цергллт делгрәд, бәәрн улст чинртә дөң күрглһн ясрв. 1971-ч җилд консультативн поликлиникд глаукомн кабинет секгдв, тегәд таңһчд дөч һарсн улс дунд диспансеризацин керг-үүлдвр давулдг болв. Нүднә гемиг урдаснь илдкҗ авдг болсна ашт кесгнь цаглань эмнлһ авч чадв.

Таңһчин эмнлһнә улд Маргарита Цветован һардврт җил болһн мергҗлтнриг белддг болв, тегәд райодын эмнлһн болһн эмчнрәр теткгдв. 1982-ч җилд Элстүр түрүн болҗ нүднә микрохирургийин мергҗлтнр ирәд, шишлң кергсл авч ирҗ месллһ кесмн. 1985-ч җилд эмч Ц.Теблеев мергҗлтән өөдлүлснә хөөн таңһчин эмнлһнд ирҗ көдлв, тер цагас авн энд микрохирургическ эв-арһс олзлҗ месллһ кедг болв. Хирургическ әңг тосхгдсна хөөн нүднә гемин онц әңг секгдв, тенд 40 орм бүрдәгдв. Цебек Церенович әңгиг һардад, микрохирургийин месллһ келһиг делгрүлв. 2013-ч җилд КТК таңһчин эмнлһнд демән күргҗ, офтальмологическ әңгин төлә «Инфинити» кергсл хулдҗ өгв. Дарук җилин түрүн зурһан сарин эргцд Цебек Теблеев терүг олзлҗ 250 месллһ кев.

Әңгин эмчнр орн-нутгин нүүрлгч эмнлһсин улд мергҗлтән өөдлүләд, әмтнд сән чинртә эмнлһ болн месллһ келһнә халхд өдгә цага эв-арһс олзлдг болв. Тиигәд эмчнр Нина Опиева болн Геннадий Очхаев Челябинск, Виктория Адьянова Пенза балһсдт мергҗлтән өөдлүлв. Җил ирвәс әңгин материальн-техническ ул батрв, месллһ кехин төлә шин кергсл углҗ тәвгдв. Тиигәд WeldMoller микроскоп хулдҗ авгдсна хөөн микрохирургическ месллһ келһн кесг холванд өсв. Әрәсән ачта эмч Цебек Теблеев өөдән чинртә месллһ кеҗ, кесг күүг нүднә олн зүсн гемәс эдгәҗ авхд туслв. Эмч Нина Опиева лазерн месллһ кеҗ, нүднә харань муурсн улст өөдән чинртә дөң күргнә.

2014-ч җиләс авн әңгиг Хальмг Таңһчин ачта эмч, Әрәсән эрүл-менд харлһна йилһән сән көдләч Виктория Адьянова һардҗана. Сүл җилмүдт әңгд баһ наста эмчнр күч-көлснә хаалһан экләд, ах үүрмүдин һардврт төлҗв. Тиигәд баахн эмчнр Церн Кутушов, Евгения Джиргалова, Булһн Эрендженова, Гиляна Деликова WetLab курст мергҗлтән өөдлүләд, өөдән чинртә месллһ кедг болв. Хөөннь Церн Кутушов балһсна поликлиникд секгдсн микрохирургийин әңг һарддг болв. Байн дамшлтта болн өөдән мергҗлттә эмчнр Виктория Адьянова болн Нина Опиева өөдән чинртә технологическ месллһ кеҗ, баһчудт медсән зааҗ өгнә. Эн әңгд җилин эргцд 600 шаху месллһн кегднә.

Барт белдснь ДООҖАН Наталья