• Олна бўртклєн чањє болх

  Сўл љилмўдт орн-нутгт ЖКХ-н халхар кўцігддг олна бўртклєн ик делгрлт авчана. Бўртклєні органмудт кґдлмш дала, зірмдін эднд ямр нег йовдл бўрткх цол кўртхш. Тегід чигн эн туст олна шалєачин (инспектор) ўўлдвр чинрті болљахнь мґн. Олна элчнр федеральн программс кўцілєні йовудт кўціљіх тосхлтын болн ясврин кґдлмш чигн шинљлні. Тер мет залврин компаньсиг болн коммунальн туслмљ кўргдг организацсиг шалєна.

  • 29-08-2019, 12:15
 • Бііцин таалан ясрулљ чадх

  Ґдгі цагт тањєчд хуучн, эвдркі гермўдт біідг імтиг шин бўўрір тетклєн чинврті тґр болљ тоолгдљана. Болв энтн цуг орн-нутгт нірн тґр. Эн керг-тґриг 2008 љиліс авн эклід хаєлљана. Федеральн программла ирлцўлљ, ЖКХ-н хўврўллєиг дґњнллєні сањгин нилчір 2008-2017 љилмўдт Элстд 77 хуучн геріс 3108 кўн нўўлєгдљ, шин бўўрт орв. Эн кергт 1 љува єар арслњ йилєгдсмн, тер тоод сањгин мґњгн – 576 сай арслњ, тањєчин бюджетіс – 168 сай арслњ болн балєсна – 606 сай арслњ.

  • 28-08-2019, 11:39
 • Кґдлмшч ормс іімшг уга болхин тґлі

  Мањєдур нарт-делкід кўч-кґлс харлєна Ґдр темдглгдхмн. Љил ирвіс кґдлічнрин зґв харслєна, эднд кўч-кґлсні сін таал болн іімшг уга біідл тетклєні, производствд шарх-шав авлєнас гетлўллєні тґрмўд эркн чинрті болљана. «Энергосервис» гидг АО-н єардвр кґдлчінриннь кўч-кґлс харлєна тґрт ик оньг ґгні. Юњгад гихлі эн предприять іімшгті производствин объектмўд олзлна, тедні тоод 29 котельн бііні. Эндр энд дґрвн зу шаху кўн кґдлні, тегід эдні тґлі іімшг уга біідл тетклєн хамгин єоллгч тґр болна гиљ кўч-кґлс харлєна болн промышленн іімшг уга біілєні іњгин єардач Светлана Боваева темдглні.

  • 27-04-2019, 12:27
 • Олна инспектормудыг белдљіні

  Хальмгт олна гер-бўўрин инспектормудыг белдлєні программиг эклід кўціљіні. Эн ґдрмўдт олн зўсн керг-ўўлдврмўд бўрдігдљіні. Олн давхр гермўдт біідг імтні, тањєчин коммерческ биш организацсин, гер-бўўрин олна бўртклєиг делгрўлх кўслті улсин болн ведомствсин тґлі Волгоградск областяс ирсн экспертмўдин орлцлєтаєар интерактивн «тґгрг ширін» сўўрмўд, мастер-классмуд дављана.

  • 17-04-2019, 15:41
 • Олн давхр гермўдиг ясчана

  Хальмгт «2014-2044 љилмўдт Хальмг Тањєчд олн давхр гермўдин олна ґлг-эдин капитальн ясвр келєн» гидг региональн программ біідл-љирєлд тохрагдљана. 2014-2018 љилмўдт капитальн ясврин программин йовудт ут тоодан 93 олн давхр герин ораєинь яссмн, 12 олн давхр герт 27 лифт сольсмн, 11 мињєн кўўні бііцин кец-таалынь ясрулсн болдг.

  • 17-04-2019, 15:38
 • Îëí äàâõð ãåðì¢äèí ýðãíäêèã ÿñðóëšàíà

  2017 šèëä ²ð³ñ³ä "Áàëºñíä ñ³í êåö-òààëòà á³³äë òîãòàëºí" ãèäã ýðêí ÷èíðò³ ò´ñâ ýêë³ä ê¢ö³ãäš³í³. Ýí ÷èíðò³ ò´ñâä øóíš îðëöšàäã ðåãèîíìóäûí òîîä ìàíà òàœº÷ áàñ îðíà. Õàëüìãò êåñã šèëèí ýðãöä áàëºñäûí áîëí ñåë³äèí êåö-òààëûã ÿñðóëëºíà ê´äëìø òàñðõàí óãàºàð êåš³ñìí. Ýí òóñò èðëöœã¢ òàœº÷èí ïðîãðàìì ê¢ö³ãäš³ñìí. Îäà áîëõëà ýðãíäê ºàçðàí ÿñðóëëºíà òóñò ýðêí ò´ñâ ýêë³ä ê¢ö³ãäõë³, ê´äëìøèã óëì øóíìºàäóëõìí. Òàœº÷èí Òîëºà÷ Àëåêñåé Îðëîâ ýí ò´ðò èê îíüãàí òóñõàšàíà. "Áàëºñíä ñ³í êåö-òààëòà á³³äë òîãòàëºí" ãèäã ýðêí ÷èíðò³ ò´ñâ ê¢ö³ëºèã òåòêëºí³ òàœº÷èí âåäîìñòâñèí õîîðíäê êîìèññèí àõëà÷íü áîëšàõ òåðíü.

  • 17-10-2017, 12:12
 • ×èíðò³ áîëí äààâðòà êåðã ê¢ö³š³í³

  ¥öêëä¢ð Ýëñòä Õàëüìã Òàœº÷èí ãîñóäàðñòâåíí ãåð-ᢢðèã á¢ðòêëºí³ èíñïåêö á¢ðä³ëºíä íåð³äãäñí ñ¢¢ð áîëâ. Äèãò³ šèë õîîðàí òàœº÷ä ãåð-ᢢðèã á¢ðòêëºí³ êåðã-¢¢ë ê¢ö³äã ê¢ö³ã÷ éîñíà øèí îðãàí òîãòàãäñí áîëäã. Ãîñóäàðñòâåíí ãåð-ᢢðèã á¢ðòêëºí³ èíñïåêöèí àõëà÷ä Íàòàëüÿ Êåíçååâà áàòëãäâ. Óðäíü òàœº÷èí ÆÊÕ-í áîëí ýíåðãåòèêèí ìèíèñòåðñòâèí ìåäëä á³³ñí Ãîñóäàðñòâåíí ãåð-ᢢðèã á¢ðòêëºí³ áîëí îëí äàâõð ãåðì¢äèí çàëâðèí ¢¢ëäâð ê¢ö³ëºí³ òóñò ëèöåíçü ´ãëºí³ êåðã-ò´ðì¢äèã ãîñæèëíàäçîðèí èíñïåêöä ´ã¢ëš äààëºâ.

  • 04-07-2017, 15:10
 • ÆÊÕ-í ò´ð³ð ìåäðë àâõàð

  Îäàõí "Êàëìûêèÿ" 糜ãëëºí³ àãåíòñòâä "Óïðàâäîì" ÍÏ-í ºàðäà÷ Îëåã Ãðèøêèí³ áîëí ²ð³ñ³í ÆÊÕ-í õàëõàð îëíà á¢ðòêëºí³ êåëí-óëñèí öóòõëœãèí ïðàâëåíÿ ãåø¢í Âèêòîð Íàðàíîâèí áðèôèíã áîëâ. ÆÊÕ-í õàëõàð ñîíüìñóëšàõ îëí ñóðâðìóäûí õ³ð¢ºèíü "ÆÊÕ êîíòðîëü" ÍÏ-í ïîðòàëä îëš áîëõìí ãèš ýäí 糜ãëâ.

  • 30-06-2017, 17:47
 • Áàëºñíä ñ³í êåö-òààë òîãòàõèí ò´ë³

  Îäàõí "Áàëºñíä ñ³í êåö-òààëòà á³³äë òîãòàëºí" ãèäã ýðêí ÷èíðò³ ò´ñâ ê¢ö³ëºèã òåòêëºí³ òàœº÷èí âåäîìñòâñèí õîîðíäê êîìèññèí äàðàíè ñ¢¢ð áîëâ. Ñ¢¢ðèã êîìèññèí àõëà÷èí äàðóê, òàœº÷èí ÆÊÕ-í áîëí ýíåðãåòèêèí ìèíèñòð Íåëëè Òêà÷åâà ºàðäš äàâóëâ. Ýí ÷èíðò³ ò´ñâ òàœº÷èí ºóðâí ìóíèöèïàëüí á¢ðä³öä: Ýëñòä, Èê Áóóðëä áîëí ßøàëòàä á³³äë-šèðºëä òîõðàãäõìí.

  • 19-06-2017, 17:12
 • Óñíà àþëëà õàðºñí óëñèã ä´œíõ

  ¥öêëä¢ð òàœº÷èí ïðàâèòåëüñòâèí Àõëà÷ Èãîðü Çîòîâ ñåëâëö³ äàâóëâ. Ýí¢íä òàœº÷ä
  ¢¢ëääã ²ð³ñ³í Ì×Ñ-èí Àõëã÷ çàëëòûí ºàðäà÷èí íåãäã÷ äàðóê Àëåêñàíäð Çûáêèí, òàœº÷èí ÆÊÕ-í áîëí ýíåðãåòèêèí ìèíèñòðèí äàðóê Ñåðãåé Ðàðîâ, Ýëñò áàëºñíà àäìèíèñòðàöèí òîëºà÷ Îêîí Íîõàøêèåâ, íàíü ÷èãí äààâðòà óëñ îðëöâ.

  • 15-05-2017, 17:46