Олна бўртклєн чањє болх

29-08-2019, 12:15 | Таңһчин зәңгс » Жилищн-коммунальн эдл-ахун

Сўл љилмўдт орн-нутгт ЖКХ-н халхар кўцігддг олна бўртклєн ик делгрлт авчана. Бўртклєні органмудт кґдлмш дала, зірмдін эднд ямр нег йовдл бўрткх цол кўртхш. Тегід чигн эн туст олна шалєачин (инспектор) ўўлдвр чинрті болљахнь мґн.
Олна элчнр федеральн программс кўцілєні йовудт кўціљіх тосхлтын болн ясврин кґдлмш чигн шинљлні. Тер мет залврин компаньсиг болн коммунальн туслмљ кўргдг организацсиг шалєна.
ЖКХ-н халхин туст бўртклєиг чањєахар тањєчин єардвр болн олна элчнр арє-чидлін хамцулљана. Олна элчнриг йосн дґњнід бііхлі, эдн улм олзта-тустаєар ўўлдхнь маєд уга. Тегід чигн тањєчд шунмєа улсин нилчір залврин компаньсин кґдлмшин чинринь ґґдлўлх саната. Тиигід эн љил Хальмгт «Гер-бўўрин олна бўртклєн» гидг федеральн тґсв эклід біідл-љирєлд тохрагдљана.
Тањєчд ЖКХ-н халхиг бўртклєні региональн Цутхлњ Волгоградск областин нґкцљ ўўлддг организацла хамдан шўўљ авсн Президентин грантын мґњгір олна инспектормудыг белдх арє учрв. «Общественный жилищный контроль - моделирование и практика института общественных жилищных инспекторов и экспертов на территории Волгоградской области и Калмыкии» гидг тґсвин йовудт эн љилин хаврар гер-бўўрин олна инспектормудыг сурєљ белдсмн. Одахн Хальмгин ЖКХ-н болн энергетикин министр Евгений Мамутов байрин біідлд эднд иткл цаасинь бірўлљ ґгв. Олна бўрткічнр ЖКХ-н халхиг шинљлљ, чинврті тґрмўд хаєллєнд нилчін кўргхнь маєд уга. Итклин цаасан авсн олна шалєачнр ода эвріннь даалєвран эклљ кўціљ чадљана. Зуг гер-бўўриг бўртклєні государственн инспекцла болн ЖКХ-н халхин ведомствсла бат залєлда бірљ, нґкцљ ўўлдх кергті, тиигхлі хамцу ўўлдврин ашнь сін болхмн гив.
Тањєчд ЖКХ-н халхиг олна бўртклєні региональн Цутхлњгин єардач Виктор Нарановин келсір, орн-нутгт олна шалєачнрин ўўлдвр чинрті гиљ тоолгдљана. Эдні нилчір ЖКХ-н халхд кесг нірн тґрмўд хаєлгдљана. Мана тањєчд чигн шунмєа, седвірті улс бає биш бііні. Мел тиим улс лифтин тґрт тањєчин єардврин оньгинь тусхав. Тегід чигн лифтс яслєна тґр эклід хаєлгдв. Тер мет му чинрті туслмљ кўргдг залврин компаньсиг кґдлдгинь уурулх кергті гисн тґр босхв. Тиигід олна элчнрин нилчір ЖКХ-н халхин кесг тґрмўд хаєлгдна.
Ут тоодан 15 кўн єурвн сарин эргцд сурєуль сурч, медрл авч, гер-бўўрин инспектор болв. Тедн дунд ачта амрлєнд бііх Нина Андреевна Бадышева, Надежда Дмитриевна Тихонова, Ольга Андреевна Эрднеева болн нань чигн улс йовна. Келхд, Надежда Тихонова Элстин 1-ч микрорайонд олн давхр гермўдин капитальн ясврин кґдлмш кўцілєні туст олна бўртклєнд шунљ орлцла. Энўнлі ідл шунмєа, дааврта улс залврин организацсин болн туслмљ кўргдг предприятьмўдин кґдлмшиг бўрткљ, олнд тусан кўргід бііхмн. Эдні нилчір коммунальн туслмљ кўргдг организацс кґдлмшін ясрулљ, імтні неквринь сіінір хањєах гисн ніілвр бііні.
Темдглхд, ЖКХ-н халхд олна шалєачнр љалв авлго эврі сін дурар ўўлдні. Болв шунмєаєар болн даавртаєар кґдлдг улсиг урмдулх чигн. Болв эвріннь даалєвран салњгар кўцідг олна инспектормудыг шалєхмн.

Маргарита АРЗАЕВА