Шин хаалһ тосхгдв

16-12-2020, 18:42 | Таңһчин зәңгс » Жилищн-коммунальн эдл-ахун

Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату «Әәмшг уга болн сән чинртә хаалһс» гидг келн-улсин төсвәр мана таңһчд кесг хаалһс тосхгдсна, ясгдсна тускар келҗ, ирх җилд эн туст көдлмшән шунмһадулхвидн гиҗ темдглв. Эн келн-улсин төсвлә зерглҗ «Хальмг Таңһчд көлгн-күчнә комплексин болн хаалһин эдл-ахун делгрлт» гидг көтлврәр таңһчин райодт бас шин хаалһс тосхгдҗана. Эн өдрмүдт Хар Һазра района Комсомольск селәнд хаалһ тосхлһна көдлмш төгсхдән өөрдҗ йовна.

Хар Һазра района администрацин архитектурин, тосхлтын болн ЖКХ-н әңгин һардач Эрднин Эльзятан келсәр, төв селәнд дәәнд орлцач Т.Нимгировин нертә уульнцд хаалһ тосхгдҗана. Эн кергт таңһчин бюджетәс 22 шаху сай арслң йилһгдсмн. Района бюджетәс йилһгдсн күсдундур шаху сай арслң эн хаалһд бәәсн электрокүчәр тетклһнә кергсл талдан ормд углҗ тәвлһнд олзлгдв.
Эннь 1 дууна 142 метр хаалһ болна. Эн хаалһар Н.Манджиевин нертә сурһуль, әмтнә социальн теткврин комплексн төв, ус цеврлдг станц, лавкс болн райгаз күртл күрч болхмн. Дәкәд эн хаалһ селәг бүслҗ, талдан хаалһсиг негдүлнә. Эн өдрмүдт энд әмтн йовһар йовдг хаалһ бас тосхгдҗана.
- Урднь энд хату девскртә хаалһ уга бәәсмн. Хәрнь, мана селәнд һазрнь элстә, тегәд икәр хур-чиг орхла бальчг һархш. Района һардвр ирх җилд хаалһин амнд шам углҗ тәвхәр зуралҗана. Ирх долан хонгт комиссь көдлмшин чинриг үнлснә хөөн эн эдлврт орулгдх,- гиҗ Эльзята Михайловна келв.
Тосхлтын көдлмшиг Лаганя района арһлачин «Богатов» предприятин көдләчнр күцәв. Эдн тосхлтын көдлмшиг өөдән чинртәһәр болн даавртаһар кев. Хамгин түрүнд эдн хаалһиг цеврләд, немр шавр авч ирәд, деерәснь хойр давхр хату девскр делгв. Эн өдрмүдт хаалһд шишлң темдгүд углҗ тәвгдҗәнә, йовһар йовдг улсин төлә тротуар тосхгдҗана.
ДООҖАН Наталья