Дулан герт - таварн

09-02-2021, 14:51 | Таңһчин зәңгс » Жилищн-коммунальн эдл-ахун

Үвлин сүл сар эклв, цөөкн өдр давад, бидн мана дурта Цаһан Сарин байр темдглхвидн. Тегәд үвл төгсҗ йовна гиҗ цуһар байрлҗана. Болв үвлин теңгрт иткл уга гиҗ келгддгәр, лу-моһа сармудт киитн болад чигн бәәхнь лавта. Эн җил үвләр генткн киитрәд цасн орв, цөөкн өдртән дуларад теңгр сәәхрәд, хавр ирснлә әдл чигн болв. Теңгрин бәәдл сольгдад бәәсн бийнь «Энергосервис» муниципальн предприять дигтә-даратаһар үүлдҗ, хотл балһсна әмтнә гермүдиг дулаһар теткҗәнә.


Предприятин 4-ч тойгта участкин һардач Хасыка Татьянан келсәр, көдлмш өөдән кемҗәнд бүрдәгдсн бәәнә, әмтнә гермүд дулаһар болн халун усар кемтг угаһар теткгдҗәнә. Һаза 17 градус күртл киитрсн цагт балһсна әмтнә гермүдт дулан болхин төлә цугнь кегдв. Эн участк хотл балһсна 1-ч микрорайона болн барун үзгт бәәдг гермүдиг дулаһар теткнә. Тер мет эднә медлд социальн бүрдәцс бәәнә. Тиигәд, участкд «2-ч тойгта сурһуль», «Көгшдин гер», «Цергә комитет», «Мартын 8» гидг котельнс бәәхнь ямаран социальн бүрдәцсиг эдн дулаһар теткҗәхнь медгдҗәнә. Эн котельнс дигтә-даратаһар көдлх зөвтәнь ик дааврта болҗана.
– Дулаһар тетклһнә кемд бидн ик эртәснь белдвр эклсн биләвидн. Үлгүрнь, Хомутниковин нертә уульнцд 38-ч болн 42-ч тойгудта гермүд күртл дулана турвас сольгдсн билә. «1-ч микрорайона хойрдгч чеерүд» гидг котельнд хаврар болн зунар шинәс ясвр кегдв. Энд бәәсн кергсл хуучрв, тегәд терүг бүклднь шинрүлвидн. 1966-ч җилд тосхгдсн бәәрнд капитальн ясвр кегдв. Терүнә ашт «Энергосервис» акционерн ниицән шинрүлгдсн күчтә болн сән чинртә дулаллһна станцта болв. RS-D-4000 һурвн шин хәәсн, WiloNL 100/250-55-2-12в һурвн ус сордг кергсл болн хойр фильтр углҗ тәвгдв. Нег хәәсн 15 олн давхр гериг, УФСИН-а бәәриг болн «Бадм цецг» нертә 16-ч тойгта бичкдүдин садыг дулаһар теткҗәнә. Һаза зөвәр киитрхлә хойрдгч хәәсн бас олзлгдв, һурвдгч хәәсн ода деерән олзлгдҗахш. Тегәд маднд кергтә болхла һурвн хәәсиг олзлҗ дулаһар теткх арһ бәәнә, – гиҗ участкин ах мастер Җарина Овш келв.
Эн участкд 50 күн көдлҗәнә, цуһар эдн байн дамшлтта, өөдән мергҗлттә болн кергән сәәнәр меддг көдләчнр болна. Котельнсин оператормуд Татьяна Харченко, Наталья Щепина болн Юлия Буйная, кергсл ясдг слесарь Җамбин Николай, КИПиА-на слесарь Александр Горбанев ахта көдлмшән даавртаһар күцәнә. Эднә ач-тусар хотл балһсна әмтн дулан гермүдтән таварн бәәнә. Участкин һардач Хасыка Татьянан келсәр, көдләч болһн шишлң хувц-хунрар теткгднә. Предприятьд күч-көлс харлһна төрт ик оньг өггднә. Нег үлү ода, пандемий болҗах цагт, көдләчнрин әәмшг уга бәәдлд хойр дам оньг тусхагдна. Эдниг хальдврта гемәс саглуллһна кегдлмүдәр теткнә, эднә эрүл-мендин бәәдл шинҗлнә. Келхд, предприять бийснь «Анолит» кеҗ һарһна, тегәд терүг олзлҗ бәәриг болн эргндк һазриг эд-бод кенә.
Эн участкд көдлдг улс цуһар көдлмшән үнн-чик седклтәһәр күцәхәр шунна. Үвлин киитн цагт әмтнә гермүдт болн социальн бүрдәцст дулан болх. Эднә өдр-бүрин үүлдвр дигтә-дарата болҗахас иштә әмтн көдлмшиннь хөөн дулан герүрн адһна.

ДООҖАН Наталья
ЗУРГТ: участкин ах мастер
Җарина Овш көдлмштән