• Öåëü - çàùèòà èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ

  Êàê ìû óæå ñîîáùàëè, íà ïðîøëîé íåäåëå â ã. Ýëèñòå ñ ðàáî÷åé ïîåçäêîé ïîáûâàë ÷ëåí Ñîâåòà àññîöèàöèè ïî çàùèòå èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí ÐÔ "Ãðàæäàíñêèé êîíòðîëü" Âÿ÷åñëàâ Ñèòíèê. È ñîñòîÿëñÿ ðÿä çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé. Òàê, 13 ôåâðàëÿ íà ïëîùàäêå ÊàëìÃÓ èì. Á.Á. Ãîðîäîâèêîâà ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé îáó÷àþùèé ñåìèíàð äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé êîðïóñà ôåäåðàëüíûõ îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé è îáùåñòâåííîé ìîëîä¸æíîé îðãàíèçàöèè "Ñîëíã".  ñðåäó, 14 ôåâðàëÿ, ïðîøëà âñòðå÷à Â.Ñèòíèêà ñ ÷ëåíàìè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ìîíèòîðèíãó ðåàëèçàöèè èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÊ. Îáñóæäåíû âîïðîñû ïîäãîòîâêè íàáëþäàòåëåé îò Îáùåñòâåííûõ ïàëàò Ðîññèè è Êàëìûêèè íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÐÔ 18 ìàðòà 2018 ãîäà.  ìèíóâøèé ÷åòâåðã â ðàìêàõ çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû ÎÏ ÐÊ Â. Ñèòíèê äàë ïîäðîáíûå ðàçúÿñíåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû íàáëþäàòåëåé èç òðåõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè. Ó÷àñòíèêè â õîäå ïðÿìîãî îáùåíèÿ èìåëè âîçìîæíîñòü çàäàòü âîïðîñû è ïîëó÷èòü îòâåòû. "×ëåíû àññîöèàöèè " Ãðàæäàíñêèé êîíòðîëü" îêàçûâàþò ïðàâîâóþ, êîíñóëüòàöèîííóþ ïîääåðæêó íå â ïåðâûé ðàç, çà ÷òî âûðàæàåì èì áëàãîäàðíîñòü", - îòìåòèëà ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÊ Áàëüäæèð Áàðûêîâà.
  Ïîäîáíûå âñòðå÷è ãðàæäàíñêèõ àêòèâèñòîâ Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Êàëìûêèè ïðîâåäåò è â äðóãèõ ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè.
  Íàø êîðð.

  • 20-02-2018, 09:34
 • Ñïèñîê ×è÷èêîâà íàäî ïî÷èñòèòü

  Â÷åðà â ã.Ýëèñòå ïðîøëà àêöèÿ-ïèêåò "̸ðòâûå äóøè". Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîÿëîñü â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé àêöèè â çàùèòó èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí. Ìîëîäûå îáùåñòâåííèêè, ó÷àñòâîâàâøèå â àêöèè, âûðàçèëè ïîääåðæêó ðàáîòå èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ êàìïàíèè ïî âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

  • 20-02-2018, 09:34
 • Ðàâíîóäàë¸ííîå íàáëþäåíèå

  Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Êàëìûêèè è Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ðåñïóáëèêè ïðîâåëè ïåðâûå çàíÿòèÿ èç öèêëà îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ äëÿ áóäóùèõ îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé íà ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÐÔ. Åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ÷ëåíû ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, â îñíîâíîì, èç ÷èñëà ñòóäåíòîâ Êàëìûöêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, èìåþùèõ îïûò âîëîíòåðñêîé äåÿòåëüíîñòè.

  • 20-02-2018, 09:33
 • Íà 100% èñïîëüçîâàòü ñâîè âîçìîæíîñòè

  Â÷åðà Ãëàâà ÐÊ Àëåêñåé Îðëîâ ïðîâåë ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðàâèòåëüñòâà Êàëìûêèè. Ãëàâà îáñóäèë ïóòè ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ, ñôîðìèðîâàííûõ âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ âèöå-ïðåìüåðîì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Îëüãîé Ãîëîäåö è íà èíâåñòôîðóìå â ã.Ñî÷è.

  • 20-02-2018, 09:28
 • Î ðàçâèòèè ñîöèàëüíîé ñôåðû ðåãèîíà

  Ãëàâà Êàëìûêèè Àëåêñåé Îðëîâ ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè ïî àêòóàëüíûì âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü â Äîìå ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Îëüãè Ãîëîäåö.

  • 17-02-2018, 08:46
 • Ñîòðóäíè÷åñòâî ðàñøèðÿåòñÿ

   ðàìêàõ Ðîññèéñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà-2018 ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à Ãëàâû Êàëìûêèè Àëåêñåÿ Îðëîâà ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ãðóïïû êîìïàíèé "Õåâåë" Èãîðåì Øàõðàåì è çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÃÊ "Õåâåë" ïî êîðïîðàòèâíûì êîììóíèêàöèÿì Àíòîíîì Óñà÷åâûì.  õîäå âñòðå÷è áûëè îáñóæäåíû âîïðîñû âîçìîæíîñòè ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ è ãðóïïîé êîìïàíèåé "Õåâåë".

  • 17-02-2018, 08:45
 • ²ìòíä òààëìšòà á³³äë òîãòàõàð

  ¥öêëä¢ð ÐÊ-í ïðåìüåð-ìèíèñòð Èãîðü Çîòîâ òàœº÷èí ïðàâèòåëüñòâèí äàðàíè ñ¢¢ðèã ºàðäš äàâóëâ. Ñ¢¢ðèí ê´äëìøò Õàëüìã Òàœº÷àð àõ ôåäåðàëüí èíñïåêòîð À.Áåëÿåâ, òàœº÷èí Óëñèí Õóðàëûí (Ïàðëàìåíòèí) Àõëà÷ À.Êîçà÷êî, ìóíèöèïàëüí á¢ðä³öñèí ºàðäà÷íð, îëíà íèèö³ñèí ýë÷íð îðëöâ.

  • 17-02-2018, 08:42
 • Åñëè èìÿ òåáå - îáùåñòâåííûé íàáëþäàòåëü

  Âî âòîðíèê Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ÐÊ (ÎÏ) è Èçáèðêîì Êàëìûêèè ïðîâåëè ñåìèíàð äëÿ îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé, êîòîðûå áóäóò çàäåéñòâîâàíû 18 ìàðòà íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÐÔ. Ñðåäè íèõ â îñíîâíîì - ÷ëåíû ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ñòóäåíòû ÊàëìÃÓ, âîëîíòåðû. Ïðåäñåäàòåëü ÎÏ ÐÊ, ðóêîâîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ìîíèòîðèíãó ðåàëèçàöèè èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí Áàëüäæèð Áàðûêîâà, îáðàùàÿñü ê ðåáÿòàì, ñîîáùèëà, ÷òî, ñîãëàñíî ÔÇ "Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ôåäåðàëüíàÿ è ðåãèîíàëüíûå ÎÏ ìîãóò íàçíà÷àòü ñâîèõ íàáëþäàòåëåé ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ ãëàâû ãîñóäàðñòâà.  òå÷åíèå áëèæàéøèõ íåäåëü ÷ëåíû ðåãèîíàëüíîé è ôåäåðàëüíîé îáùåñòâåííûõ ïàëàò, Èçáèðêîìû ðåñïóáëèêè è äðóãèå îðãàíèçàöèè, ïðè÷àñòíûå ê âûáîðàì, ïðèñòóïÿò ê èíôîðìàöèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòå ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÍÊÎ ðåñïóáëèêè, êîòîðûå áóäóò çàäåéñòâîâàíû â êà÷åñòâå îáùåñòâåííûõ íàáëþäàòåëåé íà âûáîðàõ. Íà êàæäîì èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå âïðàâå íàõîäèòüñÿ äî ÷åòûðåõ íàáëþäàòåëåé: äâà - îò Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÐÔ è äâà - îò ðåãèîíàëüíîé. Íî ïðè ýòîì, ïîÿñíèëà ïðåäñåäàòåëü ÎÏ ÐÊ, íàõîäèòüñÿ íà ïîñòó ìîãóò ëèøü ïî îäíîìó ïðåäñòàâèòåëþ îò îáåèõ ïàëàò.

  • 17-02-2018, 08:39