Бичкдўд чањє-чиирг болтха гиєід

04-12-2019, 11:10 | Таңһчин зәңгс » Спорт

Давсн бембі ґдр, ноябрь сарин 30-д, тањєчин бичкдўдин болн уйн наста баєчудын тањєчин спортивн школ бўрдсні 45 љилин ґґнін темдглв. Ончта ґґнд нерідгдсн байрин керг-ўўдврт урднь ДЮСШ-н секцст ордг біісн улс болн эдні тренермуд цуглрв, кесгнь хол єазрас чигн ирсмн. Тањєчин сурєуль-эрдмин болн номин министрин ўўлиг дав зуур дааљах Николай Манцаев, спортын болн баєчудын политикин министр Дорджи Шикеев, Элст балєсна администрацин толєачин дарук Истя Мушаев, Ірісін паралимпийск комитетин региональн іњгин ахлач Владимир Бардышев, болн нань чигн кесг дааврта улс керг-ўўлдврт орлцљ, спортивн школын кґдлічнриг болн нернь туурсн бґк Мингиян Семенов спортын ветеранмудыг байрлань йґріљ, йґрілин ўг келљ, белгін нерідв.
Байрин керг-ўўлдврин эклцір ДЮСШ-н єардач Геннадий Левинов школын тууљин, ґдгі цагин біідлин тускар илдкл кев.
ДЮСШ-н тўрўн єардач Вил Борисович Номинханов біісмн. Эн спортивн школыг 1985 љил кўртл єардљ йовла. Дарунь Евгений Александрович Шичкин директорин ўўлд батлгдљ, эн дааврта ўўлиг 15 љилин эргцд дааљ йовла. Эдн кўцімљтієір ўўлдљ, бичкдўдин болн уйн наста баєчудын спорт делгрўллєні кергт ик тівцін орулсн тґлід ик ґґдін ачлврмудар ачлгдсн болдг. Тер цагт Валентина Очирова завучар, Татьяна Демиденко инструктор-методистір болн баскетболар тренер болљ, ДЮСШ-н тўрўн тренермўдин негнь - Анатолий Куберлинов ширі деер нааддг теннисір тренер біісмн. Тер мет олн љилин эргцд волейболар В. Серов, В.Красовский, Ю.Хабаров, В.Божко, С.Репкин, баскетболар И.Кушлынов, В.Немошкалов, С.Гаврилов, ширі деер нааддг теннисір Б.Ванькаев, А.Тюрбеев ахта кесг ўйин спортсменмўдиг белдсн болдг.
РДЮСШ-д сурч йовсн С.Шевченко, И.Костин, А.Кириленко, В.Матыченко, Н.Горбанев, В.Серов орн-нутгин олн зўсн хамцу командсин болн волейболар мастермўдин командсин ханьд орљ, спортивн марєаст орлцдг біісмн. Ґдгі цагт Станислав Шевченко - Ірісін волейболын Федерацин президент. РДЮСШ-д дамшљ йовсн В.Сергиенко Беларусин сурєульчнрин хамцу командын ханьд наадљ йовла.
2000 љилд ДЮСШ-н єардачин ўўлд Мамука Благидзе орљ, цґґкн љилд кґдлв. Тер кемд РДЮСШ кесг зўсн янзин спортивн тањєчин марєас, сурєульчнрин дунд Джангариад, тањєчин Президентин Кубокин тґлі марєа давулљ, цааранднь чигн селіні бичкдўдин болн уйн наста баєчудын спортивн школмудт методическ дґњ кўргдг билі.
Сўл љилмўдин эргцд РДЮСШ спортивн школын ўўлдврин туст закана халхин методическ єардвр, сул янзин болн греко-римск бґк бірлдіні, волейболын болн баскетболын туст кесг методическ єардвр ухалљ белдсмн.
Ґдгі цагт чигн РДЮСШ зўсн-зўўл спортар тањєчин марєас бўрдіљ давулна. Тањєчин спортивн школмудын сурєульчнр Ірісін первенствин зональн болн финальн марєаст орлцна. Эндр ґдр РДЮСШ-д 9 тренер кґдлљіні. Эдн цуєар медрлті, ґґдін мергљлтті, дамшлтта специалистнр мґн. Энд зурєан зўсн спортар дамшна: баскетбол, волейбол, футбол, греко-римск бґк бірлдієір, гиигн атлетикір болн бочча спортар. 15 сурєулин багд 190 єар кўўкн-кґвўн орна. Тренер Евгений Джалаевин єардљах баскетбольн команд тањєчин марєаст нўўрлгч орм эзлні. Волейболар Александр Нусхаев, греко-римск бґк бірлдієір Баатр Гидеев, Эдуард Левинов, Андрей Лиджиев тренермўдір кґдлљ, сурєульчнрт ик оньган ґгч, сін спортсменмўдиг белдні. Эдні сурєульчнр Кирилл Астанко, Данзан Бадмаев, Айрат Лиджиев, Дамдин Манджиев болн нань чигн тањєчин болн регионмудын хоорндк марєаст ончрљ, диилвр бірні. Тренер Джангар Тюрбеев кґвўдиг футболар соньмсулљ дасхна. Гиигн атлетикір тренер Баатр Басанговин сурєульчнр ґґдін кўцімљд кўрні. Энўні сурєульч Кристина Глушкова - хамгин сін спортсменк. Эн кўўкн Ірісін первенствд диилвр бірсн билі. Тер мет Антон Василенко болн Дмитрий Пихтуров бас сін спортивн белдврін ўзўлні. Адаптивн спортын бочча гидг янзин іњгд Елена Гаряева кґдлљіні.
РДЮСШ љил болєн олн зўсн янзар спортивн марєас бўрдіљ давулна: саадгар халєна, келн-улсин бґк бірлдієір, гиигн атлетикір, волейболар, ширі деер нааддг теннисір, баскетболар болн нань янзин спортар. Урзн РДЮСШ-д «Таалмљта біідл» гидг программин йовудт йилєљ ґгсн 1 сай 820 мињє єар арслњгар ясвр кегдљ, сін кец-таал тогтагдв.
РДЮСШ-н ончта ґґнд нерідгдсн керг-ўўлдвр байрта-бахмљтаєар давв. Нег ухан-седклті, эврі кергтін итклті, спортд болн бичкдўдт дуран ґгч кґдлдг, дорас ґсч йовх ўйиг спортар соньмсулдг улсин харєлт болв гиж келљ болна.

Маргарита АРЗАЕВА