Нерті кўўні тоолвриг кўндлх кергті

13-03-2020, 21:50 | Общество

Одахн Ірісін орн-нутгин Хўўвин депутат, Советск Союзин Герой Валентина Терешкова мана орн-нутгин єол йосна Бичгт сольвр оруллєна тґрір болсн кўўндврт эвріннь ухан-тоолвран медўлв. Тиигід депутат президентин цаг-болзгиг уурулх эс гиљ шин Конституцд сольвр орулгдсна хґґн ода ўўлдљіх Президент цуг талдан иргнмўдлі ідл суњєврт орлцљ чадљана гисн седвір татв. Орн-нутгин Хўўвин депутатнр тер седвіриг дґњнв.
Валентина Терешкова нарт-делкін кўўкд улс дундас тўрўн болљ сансрт ниссн кўўкд- кўн космонавт болна. Эгл улсин ґрк-бўлд тґрљ єарад, сурєулин хґґн заводт кґдлљ йовсн баахн Валентина парашютар єірідљ эн спортар соньмсдг біісмн. Цуг Советск Союзин кўўкд улс дундас йилєгдљ авгдад, шишлњ белдврт орад, тўрўн болљ сансрт ниссмн. Єурвн хонгтан эн нисід, цуг даалєвриг кўцієід залу-зґрмг йовдл єарєсн тґлідін Советск Союзин Геройин нер зўўсмн. Олн љилин эргцд эн кўўкд кўн орн-нутгиннь олна біідл-љирєлд орлцљ, олн імтнд ўлгўр-ўзмљ болљ йовна. Юрий Гагарин сансрт нисід, тўрўн космонавт болсн болхла, Валентина Терешкова тиигірін кўрсн тўрўн кўўкд кўн болна. Энўні дару зуг арвн йисн љил давад дікід кўўкд кўн сансрт нисв.
«Негдсн Ірісі» партин гешўн Валентина Терешкова мана орн-нутгт біітхі, цуг нарт-делкід нерті, тоомсрта болн темдгті кўн болна. Эн 2011 љиліс авн Ірісін орн-нутгин Хўўвин депутатд суњєгдљ, 21 закана тґсвин седвір татсмн. Мана орн-нутгин закана єол Бичгт сольвр орулљ, Президентин цог-болзгиг ууруллєна туст седвір орулснь энўні ухан-тоолвр болљана. Кўн болєн эвріннь ухан-тоолвран медўлљ, ямр нег седвір орулљ чадљана. Валентина Терешкова тоомсрта, кўндті болн нерті кўн болна, тегід энўні тоолвриг бидн кўндлх зґвтівидн.