Усна турвас сольгдҗана

07-09-2020, 13:48 | Таңһчин зәңгс » Жилищн-коммунальн эдл-ахун

«Әәмшг уга болн сән чинртә хаалһс» гидг келн-улсин төсвәр Элст балһснд хаалһс яслһна көдлмшлә цацу «Элиставодоканал» гидг МУП усна сурвлҗна турвас сольҗана. Николаевин, Веткалован болн Хомутниковин нертә уульнцсар хуучрад эвдрсн 4 километр турвас сольгдв, эннь 300 онц эзнә гер болна.
Эн өдрмүдт Николаевин нертә уульнцд утдан 1400 метр канализационн сеть тосхгдҗана. Эн көдлмш кегдснә ашт Николаевин, Бусыгина, Демченкон болн Изотовин нертә уульнцсар бәәдг 190 онц гериг цутхлң канализацд орулҗ болхмн. Урднь иим көдлмш күцәлһн зуралгдад уга билә, тегәд эн уульнцст бәәдг улс эднд сән таал тогтагдҗахиг байртаһар тосв. Хотл балһсна администрац эн көдлмш күцәлһнд кергтә материалмуд хулдҗ авлһнд 17 сай арслң йилһв.

ДООҖАН Наталья
ЗУРГТ: Николаевин нертә уульнцд усна турвас сольлһна көдлмш күцәгдҗәх кем