Бичкдүд – мана иргч

07-09-2021, 14:29 | Общество

Давсн долан хонгт мана таңһчд һурвн селәнд шин бичкдүдин садмуд секгдв. Урднь бидн Көтчнрә района Өвдг болн Көглт селәдин бичкдүд шин бүүрән йөрәснә тускар зәңглсн биләвидн. Ода болхла Яшалтан района Эсто-Алтай селәнд бичкдүдин сад эдлврт орулгдсна байрта йовдл болв. Сурһуль-эрдмин бүрдәцин бәәрн «Демографь» гидг келн-улсин төсвин «Көдлмш уга күүкд улст туслһн – һурвн нас күрәд уга бичкдүдин төлә дошкольн сурһулин таал тогталһн» гидг региональн төсвин халхар тосхгдв. Эн объектин тосхлтд 39 сай арслң олзлгдв. «Колосок» гидг бичкдүдин садт 50 күүкн-көвүн орхмн, ода деерән энд нилх күүкдин һурвн баг бәәнә.
Селәнд хөрн һар җилдән бичкдүдин сад уга бәәсмн, тегәд эк-эцкнр көдлмшт һарч чадлго зөвәр зовлң эдлҗәсмн. Эндр селәнд 1200 күн бәәнә, сүл цагт талдан регионмудт бәәтхә, һазадын орн-нутгудт бәәсн улс кесгнь төрскн һазрурн хәрҗ ирҗәнә. Эдн өсәд-боссн селәндән бәәһәд көдлх болн күүкдән асрх саната. Бичкдүдин садын һардач Ирина Замшинан келсәр, багмуд бүклдән бүрдәгдсн бәәнә, ода нам нааран үрән өгх саната эк-эцкнр чеерүдт зогсҗана. Шин сурһуль-эрдмин бүрдәц үүлдврән эклснәс авн энд 20 күн көдлмшәр теткгдв. Бичкдүдин садт сурһмҗлачнр, логопед, психолог, немр сурһуль-эрдмин, көгҗмч болн цогц батруллһна багш чигн бәәнә. Бичкдүд энд сурһульд белдсн деерән билг-эрдмән делгрүлҗ үүдәгч кевәр үүлдхин төлә цугнь бәәнә. Үлгүрнь, энд мультимедийн самбр бәәнә, баг болһн компьютерар теткгдв.
Шин бичкдүдин сад секлһнд нерәдгдсн байрин керг-үүлдврт Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач Юрий Зайцев, таңһчин сурһуль-эрдмин болн номин министр Барина Эрднь болн Яшалтан района муниципальн бүрдәцин толһач Чиҗин Үлмҗ орлцв. Күндтә гиичнр шин бәәрин хорас хәләһәд, бичкдүдин төлә сән таал тогтагдсиг темдглв. Келхд, бичкдүдин сад газар болн усар теткгдсмн, Интернет чигн бәәнә. Келн-улсин төсв бәәдл-җирһлд тохрагдҗахас иштә мана таңһчд шин сурһуль-эрдмин объектс тосхгдҗана, сурһульмудын болн бичкдүдин садмудын материальн-техническ ул батрулгдҗана, багшнр болн сурһмҗлачнр мергҗлтән өөдлүлнә. Хальмг Таңһчин Толһачин шиидврәр баахн багшнрт болн сурһмҗлачнрт җалвднь немр мөңг өгдг болхмн. Бичкдүд – мана иргч, тегәд эднә төлә бидн сән таал тогтаҗ, эдн сәәнәр сурч, төрскн һазр-уснаннь төлә өлзәтә үрд болхин төлә цугинь кех зөвтәвидн, гиҗ хургт орлцсн гиичнр келв.

Барт белдснь ДООҖАН Наталья