Сергей Шойгун һәәхүл

07-09-2021, 14:46 | Общество

Хазн балһснд «Хазинэ» гидг урн галерейд Әрәсән харслтын министр, Орс географическ обществин президент Сергей Шойгун зургудын һәәхүл секгдв. Министрин зурсн 100 көдлмш һәәхүлд тәвгдв. Теднәс 83-нь олн-зүсн зургуд, наадкснь урн һарар мод зорҗ кесн кегдлмүд. Ноха сарин 21-д секгдсн «Искусство ради жизни» гидг һәәхүл олн улсин оньгиг эзлв.

Зургудын ик зууднь Әрәсән йиртмҗин бәәдл тодлгдҗ. Орн-нутгин дорд үзгт бәәдг селәдин өвәрц өңг-бәәдл зургудын кесгтнь орман олҗ, зург зурсн күн эврә һазртан цань уга дуртаһинь, нүдинь авлсн тоотыг тер ик билгтәһәр зурсинь медүлҗәнә. Тиигчкәд зургуд зурлһна олн-зүсн янзар зургдсинь мергҗлтнр темдглҗәнә. Һәәхүлд ирсн әмтн болхла, зургтнь седклднь ирлцәтә нег бәәдл олҗ, эврә һазр-усан санна.
Татарстана президент Рустам Миннеханов һәәхүлд ирв. «Сергей Кужугетович билгтә күн болдгинь би меднәв. Энүнә белглсн нег зург нанд бәәнә, – гиҗ эн тоолврарн хувалцна. – Болв, иим олн үүдәвр зурсинь, зург болһнь седклин залмҗнь үзүлҗәхинь меддго биләв. Төрскн һазртан эн ик дуртаһинь зургуднь медүлҗәнә. Төрскн Тывад, Сиврин һазрт эн дуртаһинь йирин меддг маднд зургуднь эн күүнә төрскнч седклиг болн ке-сәәхнд дурта күүнә заң-авциг дәкн нег сәәнәр медүлв. Билгтә күн ямаран чигн кергт билгтә болна, гиҗ келдгнь үнн болдгинь Сергей Шойгун үлгүр медүлҗәнә».
Орс географическ обществин вице-президент Николай Касимовин келсәр, һәәхүлд тәвгдсн зургуд зурачин олн халхта үүдәвриг болн үнн седклин хәләциг үзүлҗәнә. Мергҗлтнр болхла үзүлҗәх тоотднь хурц хәләцнь йирн сән медгднә. Калининградт Государственн Третьяковск галерейин әӊгин hардач Татьяна Волосатован темдглсәр, күүнә өөр җирһлиннь туршарт дахдг йиртмҗиг седкл авлсар, ик дуртаһар үзүлснь чинртә гих кергтә.
Келхәс, һәәхүлин дәкн нег ончнь буйнч седклтәһәр эн бүрдәгдв. Һәәхүлд хулдгдсн зургудын мөңгәр гемтә бичкдүдиг эмнлһнд йовулгдхмн. Иигәд 2021-ч җилин хѳн сарин 12-т кегдсн тиим аукциона хөөн С. Шойгун арвн көдлмш хулдгдҗ, мөңгнь гемтә бичкдүдин эмнүлд 40 сай арслң йилһгдҗ өггдсмн. Гүлгн гемтә, толһан болн нурһна экнднь шалтгта бичкдүдин эмнлһнд тер мөңгн олзлгдв.
Хазнд Сергей Шойгун һәәхүл hаха сарин 12 күртл көдлхмн. Ода болхла, дәкн 23 күүкд-көвүдт эмнлһнднь 10 сай арслң һарһгдв. Наадк мөңгн җилин туршарт гемтә бичкдүдин хайгар йовулгдхмн. Министрин зурсн зургуд бичкдүдин эмнлһнд олзлгдҗ, иргч җирһлин төлә туста болҗана.