Комсомольскд сойлын Гер шинрүлгдв

26-04-2022, 10:54 | Общество, Таңһчин зәңгс

Таңһчд сойлын гермүд шинрүллһнә керг-үүлдвр девсң-девсңгәр кегдҗәнә. Шидр Хар Һазра района Комсомольский поселкд сойлын Гер шинрүлгдҗ, дәкнәс олн әмтиг тосч авв.

Сойлын болн амрлһна района төвин Герин яслһна көдлмш җил шаху цагт кегдв. Эн Төвин һардач Наталья Габунован келсәр, «Селән һазрин комплексн делгрлт» гидг федеральн көтлврин кемҗәнд эн көдлмш күцәгдв. Района сойлын Герт цуг тоотнь шинрүлгдҗ ясгдв. Энд ода цевр, сәәхн хораст шин кергсл тәвгдв. Олн зүсн үүдәгч коллективс, улсин хор болн билг-эрдмән делгрүллһнә нань чигн олн негдлтс сән таалд көдлҗ байрин сән өдрмүдт нерәдсн концертмүдт белдвр кеҗәнә.

Эн һазра әмтн йириндән ду-биид дурта болдмн. Ода шинрүлгдсн Герт Хар Һазра района билгтнр эрдмән цуг халхарн делгрүлх таалта болв. Шинрүлгдсн Герин үүлдвриг эдн байрин ик концертәр эклв. Хар Һазра частр күңкнҗ, цуг улст ик байр үүдәв. Тер частрин үгинь Занда Барашева бичсмн. Билг-эрдмтә, цаһан седклтә, көдлмшч улс ни-негн өрк-бүләр төрскн һазран күч-көлсәрн батлҗ, билг-эрдмәрн кеерүлҗ бәәх төрскн һазртан магтал болсн дун цуг улсиг хамцулв.