Эрдмдән итклтә улст ханлтан өргв

14-05-2022, 11:56 | Общество, Таңһчин зәңгс

Урҗ өдр цуг нарт делкәд медицинск эгчин Өдр темдглгдсн билә. Сән өдрт нерәдгдҗ П.Жемчуевин нертә таңһчин эмнлһнд байрин хург болв. Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату, таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлач Анатолий Козачко, таңһчин правительствин Ахлачин дарук Ивана Светлана, таңһчин эрүл-менд харлһна министр Булат Сараев таңһчин эмнлһнә дунд медицинск көдләчнриг, энд олн җилдән көдлҗ йовсн ветеранмудыг йөрәҗ өөдән ачлврмуд бәрүлҗ өгв.

Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату темдглсәр, коронавирусн гем учрад нәрн бәәдл тогтсн цагт медицинск эгчнр түрүн зергләнд госпитальмудт гемтә улст дөң күргҗ, күн болһнд килмҗән тусхав. Эндр таңһчин эрүл-менд харлһна бүрдәцст ут тоодан 2416 медицинск эгч көдлҗәнә, цуһар эдн өөдән мергҗлттә, кергән сәәнәр меддг, өр-өвч седклтә улс болна. Әрәсән орн-нутгин Хүүвин депутатын болн таңһчин эрүл-менд харлһна министерствин дөңгәр дунд медицинск көдләчнр нүүрлгч эмнлһст одҗ мергҗлтән өөдлүлнә, эврәннь дамшлтарн чигн хувалцна. Таңһчин һардвр таңһчин эмнлһсин материальн-техническ ул батруллһна, күч-көлснә төлә сән таал тогталһна, шин эмнлһс тосхлһна төрмүд хаһлх гиҗ Бату Сергеевич келв.

Таңһчин эрүл-менд харлһна делгрлтд ик тәвцән орулҗ олн җилдән үнн-чик седклтәһәр көдлҗ йовх Татьяна Кравцова, Галина Кектышева болн Цаһан Санджиева «Әрәсән эрүл-менд харлһна йилһән сән көдләч» гидг темдгәр, Валерий Палец болхла Әрәсән эрүл-менд харлһна министрин Ханлтын бичгәр ачлгдв. Светлана Васеход, Светлана Васильевад, Надежда Дюмкеевад, Галина Лиджиновад болн Татьяна Репяхд таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлачин болн таңһчин правительствин Ханлтын бичгүд бәрүлҗ өггдв. Байрин хургт ветеранмудын ач-тус хәрүлҗ, эдн эмнлһнә делгрлтд ик тәвцән орулсиг онц темдглв. Таңһчин эмнлһнд 47 җилдән, теднәснь 27 җилдән ах медицинск эгч болҗ көдлҗ йовсн Светлана Николаевна Борцоваг эмнлһнә ах эмч Александр Калаев сән өдрлә йөрәһәд, санаторьт эрүл-мендән батрулх путевк белглв.

Медицинск эгчин сән өдр угтҗ таңһчин эмнлһнд «Сән гисн медицинск эгч» гидг марһан зарлгдв. Марһан тавн девсңгәр болв, терүнд 20 күн орлцад, мергҗлтән үзүлсн деерән билг-эрдмәрн байрлулв. Олн зүсн даалһвр күцәснә ашт Елена Гуминская, Кема Гувурова, Маргарита Шунгурцыкова болн Снежана Лариева марһана ашлгч девсңд һарв. Аштнь рентген-лаборант Снежана Лариева таңһчин эмнлһнә «Сән гисн медицинск эгч» гидг марһанд диилвр бәрв.

Таңһчин эмнлһнә ах медицинск эгч Лейла Могушкован келсәр, эндр энд 455 дунд медицинск көдләч көдлнә. Пандемий болсн бийнь эмнлһнә көдләчнр таңһчин әмтнд медицинск дөң күргҗ үүлдв, өдгә цага эв-арһс олзллһиг орулв, Склифосовскийин нертә НИИ-д одад мергҗлтән өөдлүлв, федеральн аккредитацд орв, волонтерск җисә делгрүллһнд тәвцән орулв гиҗ Лейла Хавашевна темдглв. Бийнь эн 1992 җиләс авн энд көдлҗәнә, олн җилдән травматологическ әңгин ах медицинск эгч бәәсмн. Т.Хахлынован нертә медицинск училищ төгсәснә хөөн 1986 җилд Ингушетьд күч-көлснә хаалһан эклсмн. Лейла Хавашевна хамдан көдлҗәх үүрмүдән йөрәҗ, хөв-кишг болн бат эрүл-менд дурдв.

ДООҖАН Наталья