Олн зүсн заһсн Оңһц дотрнь дүүртхә!

09-07-2022, 12:32 | Общество, Таңһчин зәңгс

Җил болһн така сарин хойрдгч нарн өдрлә мана орн-нутгт Заһсчин сән Өдр темдглнә. Эн өдрлә заһс аңнлһна халхар көдлдг улсиг йөрәнә. Сән Өдр угтҗ таңһчин селәнә эдл-ахун министерствин заһсна эдл-ахун үүлдврин әңгин ах мергҗлт Валерий Муджиков урдк җилин ашин болн эн халхин иргчин делгрүллһнә тускар келҗ өгв.

– 2021-ч җилин ашар Лаганя района заһсчнр авсн зураһан 61,44 процентд күцәв. Ут тоодан 2455,1 тонн заһсн бәрҗ авгдв. Келхәс, таңһчин арһлачнриг дөңнлһнә Саң көдлмшән 83,17 процентд күцәв, «Агат» ООО – 70,10 процентд, «Каспий» ООО-д заһс бәрлһнә көдлмш болхла 62,66 процентд күцәгдсн болҗ һарв. «Джалыково»АО болн «Живая рыба Каспия» ООО невчк баһар заһс бәрсн болдг.

Эн җилин хаврар Көк теңгсин ар үзгин көвәһәр долан бүрдәц заһс аңнҗ йовсмн. 418 заһсч теңгст һарв, тенд дунд арһлачнриг дөңнлһнә Саңгас 180 күн, таңһчин РПП-н Ассоциацин 99 заһсч мөн. Хаврар заһс бәрлһнә кемин йовудт, лу сарин 15-ас авн хөн сарин 20 күртл, 930 тонн теңгсин эдл-ууш бәргдв. Теңгрин бәәдл харшлтан күргв гиҗ келх кергтә. Удандан салькн үләһәд, тәвсн күслдән күрх арһ уга болв. Темдглхәс, заһсчин көдлмш йир күнд, теңгрин бәәдлиг эрк биш учртан авх кергтә болҗана. Урдк җилин ашар арһлачнриг дөңнлһнә Саң 904,5 тонн заһс аңнҗ нүүрт һарв. Заһсч Алексей Цеденов 11,5 тонн үүрмг заһс бәрв, энүг таңһчин селәнә эдл-ахун министерствин Күндллһнә һашгар ачлх седвәр татгдв. Үүлдврин хамгин сән бүрдәһәчнь таңһчин РПП Ассоциацд көдлдг Татьяна Некрасова болв.
Кесг җилдән күцәмҗ бәрҗ, үнн-чик седклтәһәр көдлсн, заһс аңнлһиг делгрүллһнд тәвцән орулсн «Агат» ООО-н һардач Дмитрий Анфимов, заһсчнр Алексей Колякин, Ирафедин Лазимов, Олег Мощенко, Владимир Кузнецов, Роман Плотников эдн Лаганя РМО-н толһачин Күндллһнә һашгудар ачлгдхмн.
Әмтн көргәсн заһсиг таасад хулдҗ авна. Тер мет утсн болн хатасн заһсн бас хулдгдна.

Келхәс, Татьяна Некрасова селәнә эдл-ахун яармд, таңһчин болн района керг-үүлдврмүдт даңгин орлцач болдгинь онц темдглх кергтә. Эн җил Элстд давулгдсн арһлачнрин Өдрт нерәдсн яармд эн бас орлцв, тер мет Лаганьд давулсн Бамб цецгин фестивальд бас шунмһа кевәр орлцсн болдг. Ода болхла эн күүкд күн заһсчин Өдрт бүрдәгдх керг-үүлдврт орлцхар белдҗәнә. Заһсна зүүтә эдл-уушан эн таңһчин кесг райодар хулдна.

Һундхас, җил ирвәс Көк теңгсин цувгин усн баһрад болн ар-барун үзгәс салькн үләһәд теңгст йовх оңһцст харшлтан күргнә. Тер мет заһсна эдл-ахуг делгрүлхин төлә Лаганя цувгиг гүүдүлх кергтә болҗана.

Заһсна эдл-ахун халхар үүлдҗәдг көдләчнриг сән Өдрләнь йөрәҗ, эрүл-менд болн хаалһин аю сальк дурдҗанавидн.

КАРСАНА Евгения