«Орһахна кубок»

20-08-2022, 11:44 | Общество, Спорт

Одахн Ик Буурла района Орһахн селәнд түрүн болҗ «Орһахна кубок» гидг нертә хальмг үндсни бөк бәрлдәнә ата-марһан давулгдв. Эн марһанд 15 һазрас (г. Волгодонск, г. Астрахань, ДНР, Көтчнр, Артезиан, Яшкуль,Троицкое, Баһ Дөрвд, болн Элст балһсна 7 багмуд) ирсн командын дотр 150 шаху бөкнр орлцв. Насни дигәр эдн хойр әңгд хувагдв - 2005-2006 җилд төрсн күүкд, болн 2007-2007 җилә бөкнр.

Орһахн селәнә бөк бәрлдәнә тууҗ нертә болн соньн. Эн һазра күүкд-көвүд «Альма» гидг нертә клубд орлцад, самбо, үндсни болн чөләт янзар бөк бәрлдәнә марһанд орлцад нерән алдршсмн. Самбо бөкин янзар Орһахна селәнә бөкнр Хальмгт биш, Әрәсәд нерән туурулсмн гихлә буру болшго. Эднә багшнь Лиҗин Санал Валерьевичин келсәр, бөк бәрлдәнә даслт авсн күүкд җирһлин туршарт ханлт өргҗәнә. Юңгад гихлә, бичкнәс авн эдн кергтә медлрлән авад, бийдән өдрин диг-даран тогтаһад, цааранднь сурһульд орлцад, нег үлү цергә сурһульд олн күүкд орлцсн цагт, бичкндән дассн бөк бәрлдәнә медрл кезәд чигн дөң тусан күргҗәнә. Бөк бәрлдәнд ончрсн Орһахна көвүдин ик зунь цергә сурһульд орад, эврә әмдрлән церглә холвҗана. Эннь бас йорта. Селәнә ахлач Алексин Басңгин келсәр, мана селәнд бөк бәрлдән уга бәәсн болхла, эн күүкд кен болх билә? Тәмк татад, бузрдад болх билә. Тегәд мадн эн бөк бәрлдәнә секцд цугтан дуран өгәд, дөңнәд, тус күргәд бәәнәвидн. Эн ода болҗах «Орһахна кубок» марһан бас мана селәнә бәәрн улсин дөң тусар давулгдҗана. Түрүн болҗ эн марһанд Хальмг Таңһчас нань талдан регионас бөкнр орлцҗана. Хальмг бөк бәрлдәнә заңшал тиигәд бас делгрҗ йовна.

Нег үлү бөк бәрлдәнә, самбо янзин багш Лиҗин Санлд нерәдәд бүлән үгмүд келхәр бәәнәвидн. Эн күүнә кеҗәх көдлмшәр олн күүкд эврә хаалһан олҗ авцхав. Зуг нег һундлта төр бәәнә. Элст балһснд эднд бөк бәрлдәнә зал уга болад бәәцхнә. Кемрҗән эднд бөкин зал бәәсн болхла, цаараднь кедү күүкд бас эврә заман, әмдрлин чик хаалһан олҗ авх билә.
МАНҖИН Намру

«Орһахна кубок»
марһана ашнь тиим болв:
2005-2006 җилә уйн бөкнр:
53 кг.
1 м. - Хулхачиев Алдар
2 м. - Манджиев Наран
3 м. - Качанов Богдан
59 кг.
1 м. - Тавунов Александр
2 м. - Горяев Руслан
3 м. - Убушиев Баир
65 кг.
1 м. - Андыков Анир
2 м. - Бахаев Аюб
3 м. - Малоев Мсрат
71 кг.
1 м. - Бегисов Басанг
2 м. - Бадмаев Эрдни
3 м. - Умеров Эмиль
+71 кг.
1 м. - Дорджиев Санджи
2 м. - Бембеев Вячеслав
3 м. - Прохоров Роман

2007-2008 җилә уйн бөкнр:
45 кг.
1 м. - Дживлеев Арслан
2 м. - Наранов Арлтан
3 м. - Вышиван Данил
51 кг.
1 м. - Гатцаев Сумьян
2 м. - Баиров Эрдни
3 м. - Бултиков Амир
55 кг.
1 м. - Годжаев Дава
2 м. - Ледовский Илья
3 м. - Гаряджиев Алдар
59 кг.
1 м. - Годжаев Бадма
2 м. - Лиджиев Намср
3 м. - Оников Дамир
67 кг.
1 м. - Манджиев Бату
2 м. - Петяев Адьян
3 м. - Гришкин Фёдор
+67 кг.
1 м. - Бамбышев Алдар
2 м. - Петяев Айс
3 м. - Шахалдыков Данил