Анатолий Цебековин нертә дууна коллектив

08-11-2022, 14:16 | Общество, Таңһчин зәңгс

Эн җил А. Цебековин нертә государственн хор 30 җилин өөнән темдглҗәнә. Одахн эн өөнд нерәдсн байрин концерт болв. Концерт ут дуунас авн экләд, хальмг олн дун орсн программан олна оньгт тусхав. Таңһчин билг-эрдмин ачта үүлдәч Ольга Сердюкова һардҗах коллективиг өөнләнь йөрәхәр таңһчин правительствин ахлач Гиляна Босхомджиева ирв. Йөрәлин үгдән дууна коллективин күцәмҗинь темдгләд, Залврин ахлач артистнрт ачлврмуд бәрүлҗ өгв.

Хальмг дууна эрдмиг олн һазрт күргҗ медүлсн коллективиг Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын ахлач Анатолий Козачко йөрәһәд, Улсин Хуралын күндтә диплом коллективд бәрүлҗ өгв. Артистнрин баг бас тиим дипломсар, Күндллһнә һашгудар болн Ханлтын бичгүдәр мөрәлгдв.

Дууна эн коллективин тууҗ соньн. 1990 җилд сойлын Цугсоюзн саңгин ул деер Камерн хор бүрдәгдсмн. Тиигхд саңгиг Хальмг Таңһчин сойлын ачта көдләч Светлана Ользятиева һардҗасмн. 2006 җилд дууна эн коллектив Государственн хор гиҗ нерәдгддг болв. Әрәсән билг-эрдмин ачта үүлдәч Анатолий Цебековин һардврт дууна коллектив эрдмән делгрүләд, сойлын халхд темдгтә коллектив болв. Зуг улсин ду-би делгрҗ йовсн һазрт академическ дууна коллектив бүрдәнә гисн басл зөргтә керг бәәснь ил. Болв Анатолий Очир-Гаряевич зөргләд, көгҗмин халхар үүлдҗәх үүрмүдтәһән селвлцәд, эн кергиг эклсмн. Хальмг сойлыг шин девсңд һарһх кергтә бәәсмн. Анатолий Цебеков терүгинь сән медҗәсмн. Шишлң медрл, дамшлт, урмд бәәһәд, Анатолий Цебеков эн кергиг арднь орҗ күцәсмн. Көгҗмин эн халхар чигн хальмг дуучнр билгән үзүлҗ чадхднь эн иткдг билә. Итксн деерән Анатолий Очир-Гаряевич цуцрлтан уга көдлдмн, бийнь даңгин көгҗмин ард орснла зергднь коллективин орлцач болһн нег әмсхл мет дууна айсиг олнд медүлхин төөлә муурсан мартҗ кесг давтҗ, белдвр кедг бәәсмн. Амр хаалһ хәәлго, шаҗна оюни көгҗмин хамгин нәрн үүдәврмүдиг артистнртаһан эн дасдг билә. Моцартын «Коронационная месса» болн «Реквием» Бахин си-минол месса болн нань чигн үүдәврмүд, тер мет Свиридовин көгҗмин өөдм болсн зокъялмудыг Хальмг хор Цебековин һардврт олн-зүсн фестивальмудт болн хәләврмүдт күцәҗ йовсмн. Болв чигн хамгин түрүнд дууна коллектив эврә һазрин хәләһәчнрт дууна эрдмән үзүлҗ, байрлулҗ йовсмн. Эн гүҗрмг болн билгтә үүлдврин ашт академическ дууна халхд нер һарсн регионмуд дунд Хальмг орсн болҗана.

Иргч селгәнә тускар ухалад, бичкдүдин студиг Анатолий Цебеков бүрдәсмн. Бичкн дуучнриг чигн арднь орҗ, дасхад, йоста классическ көгҗмиг дасхҗ, хәләврмүдт орлцулҗ, тедниг бичкнәснь дасхсмн. Парижд бичкдүдиг авч одсна хөөн үүрмүдән цуглулад, Анатолий Очир-Гаряевич тенд үзсн тоотын тускар, бичкн дуучнр билгән яһҗ үзүлснә тускар келәд, Эйфелев бәәшңд һарад, тендәс Парижиг харҗаһад, хойр зун җил хооран өвкнрнь мөрд, темәд унҗ, чашкан өргҗ, Парижд орсн болхла, бидн теднә эндрк үүйнр-бичкн дуучнр Парижиг дууна эрдмәрн эзлҗ аввидн, гиҗ сансан маднд келҗ өглә. Көгҗмд, дууна эрдмд цань уга дурта бәәсн эн күн эрдмдән үнн седкләсн церглсмн. Хальмг улсин билг-эрдмиг шин кемҗәнд һарһҗ, бүрдәсн дууна коллективнь ода энүнә нер зүүҗ йовна.

Анатолий Цебеков эклцинь тәвсн авъясмудыг цааранднь делгрүлҗ, эндрк үйин артистнр көдлҗәнә. Коллективин ханьд Хальмг Таңһчин ачта артистнр Бэла Тюрбеева, Анна Очкаева, Лиҗ Горяев дууна эрдмәрн әмтиг байрлулҗ йовна. Ода таңһчин ачта артистнрин нер зүүсн дуучнр дунд Нарн Довдунов йовна. Билгтә дууч байрин эн асхн Басң Городовиковин туск ду дуулв. «Хальмг үнн» газетин ах редакторин дарук болҗ көдлҗ йовсн Андрей Эрдниевин эн дун Хальмг Таңһчин цецгәрлтин төлә медрлән, чидлән, цаган әрвллго үүлдҗ йовсн ач иктә Городовиковин туск дун үйнр хоорндк залһлдаг улм батлв. Дууна коллективин 30 җилә өөн – энтн басл ик чинртә йовдл. Эн цагин дотр шин үйнр өсв. Таңһчан күч-көлсәрн, олна үүлдврәрн батлсн деерән билг-эрдмин дөңгәр таңһчин нериг өөдән өргҗ йовх кергтән медх зөвтә. Тер дотр эн үүлдврт цуцрлтан уга церглҗ йовсн үүлдәчнрин тускар бас мартх зөв уга.

ХӨӨЧИН Галина