Сарул хаалһар йовтха!

30-05-2023, 09:55 | Общество

Эн җил Сарпан района Шарнут селәнә Санҗрһа Басңгин нертә дунд сурһулиг нәәмн сурһульч төгсәҗәнә. Шидр эднә төлә «Сүл хонхин» байр болв.

Көвүд-күүкдәс һурвнь арвн негн җилдән йилһән сәәнәр сурһулян сурад, района болн таңһчин бәәтхә, Әрәсән марһаст орлцҗ күцәмҗ бәрҗ нер һарв. Мана сурһульчнр таңһчин болн Әрәсән олимпиадмудын призермуд болснь ик бахмҗ үүдәв. Эдн «Бичкн Төрскн» гидг марһанд өсәд-боссн һазр-уснаннь, нег һазра нертә-тоомсрта улсин, туурмҗта өвкнриннь тускар шинҗллтин көдлмш күцәв. Спортын, билг-эрдмин, хәәврин халхар сурһульчнр диилвр бәрҗ, төрскн сурһулиннь нериг өөдән бәрв. Амуланга Ходжиева, Надежда Левгеева, Руслана Кукеева, Данзан Мутулов, Ангелина Серикова болн Александр Ивиков эн җилмүдин эргцд олна нүүрт йовв.
Күүкдин түрүн багшнрнь Любовь Васильевна Дорджиева болн Татьяна Павловна Лазарева сурһулин түрүн җилмүдиг тодлҗ, 1-ч класст ирсн цагтан өкәр бичкн күүкд-көвүд өсәд-босад ода гүн сурһульта, чик сурһмҗта баһчуд болв гив. Классин һардач Елена Вячеславовна Ниджляева сурһульчнртан бүлән үгән нерәдҗ, шүүврән сәәнәр өгч, тааста эрдм шүүҗ авч олна хормад багтҗ йовхиг дурдв. Эн өдр сурһульчнрин эк-эцкнр күндтә багшнрт ханлтын үг келҗ, ду-бииһәрн байрин керг-үүлдвриг сәәхрүлв. Сурһулян төгсәҗәх күүкд-көвүд чигн бас эднәс ард үлдсн уга, эдн гүн сурһуль дасхсн багшнртан цаһан седкләсн ханлтан өргҗ, төрскн һазр-уснаннь делгрлтд болн цецгәрлтд тәвцән орулх үгән өгв.
Селән һазрт дунд сурһуль сойлын төв болдг. Тегәд сурһулян төгсәҗәх күүкд-көвүдин «Сүл хонхин» байриг хәләхәр бәәрн улс цуглрад, хамдан цаган сергҗмтәһәр давулв. Эн керг-үүлдвр селәнә байрт хүврв. Мана баһчудын хаалһнь цаһан болтха гиҗ ик-бичкн уга дурдв.

ДАВАН Анастасия,
Сарпан района Шарнут селән