Түрүн нүүрт йовна

14-11-2023, 09:15 | Общество

Элстин 3-ч тойгта сурһулин коллектив 65 җилин болн түрүн һардачнрин негнь бәәсн Надежда Сергиенкон 100 җилин өөниг темдглв.

Эдниг эн ончта йовдлла йөрәхин төлә таңһчин болн Элст балһсна йосна элчнр ирҗ күцәмҗ дурдв. Тер мет хотл балһсна кесг сурһулин һардачнр энд бас орлцв.
-Элст балһсна 3-ч тойгта школ Хальмг Таңһч шинәс босхгдсна цагт 1957 җил тосхгдад секгдлә. Тиигхд болн эндр өдр күртл сурһулин коллектив балһсна сурһуль-эрдмин бүрдәцсин нүүрт йовна. Бидн сурһулин ветеранмудыг, багшнриг болн һардач Александр Кимиг ончта өөнлә йөрәхәр ирвидн, теднд улм өөдән күцәмҗ дурдҗанавидн,- гиҗ Элстин Басан Городовиколвин нертә 18-ч тойгта сурһулин һардач Нәәмн Цебекова келв.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 123 (18962) 14 ноября 2023 года, ВТОРНИК)

ҖААХАН Бадм