Мөңгиг гер тосхлһнд олзлна

14-11-2023, 09:30 | Общество

Әрәсән социальн саңгин Хальмг Таңһчар үүлддг әңгин барин цергллтин зәңглсәр, мана таңһчин өрк-бүлмүд экин сертификатын мөңгиг нурһлҗ гер-бүүрин таал ясруллһнд олзлна. Тиигчкәд, өркбүлмүд сертификат олзлҗ гер хулдҗ авсн деерән бийснь терүг тосхҗ чадҗана. Эн җил 96 өрк-бүл тиим арһ олзлад, шин бүүртә болв. Теднәс 67 өрк-бүл мөңг өгъялҗ авад тосхлт эклв, дәкәд 29 өрк-бүл гер тосхлһнд һарһсн һаруһан сертификатын мөңгәр даңцав.

(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 123 (18962) 14 ноября 2023 года, ВТОРНИК)

ДАВАН Байрта