Петр Надбитовин этно-балет

30-11-2023, 09:40 | Общество

«Өөрднр» бииһин театр ончта өөнән удлго темдглхмн. Театрин артистнр «Медноволосая девушка» гидг көгҗминхореографическ наадыг белдҗәнә. Хальмг улсин туулин ул деер этно-балетыг театрин художествин һардач болн ах балетмейстер Петр Надбитов белдҗ тәвҗәнә. Этно-балет үкр сарин 30-д болн бар сарин 1-д Хальмг филармоня залд үзүлгдхмн.

Ямаран чигн туульд оюни болн шагшавдын учр-утх бәәнә. Эн туулин дөңгәр дурни, зөргин, олмһа йовдлын тускар бииһин янзар Петр Надбитов үзүлҗәнә. Олн зүсн йовдлла харһад, кесг тоотыг дааҗ һарад, наадна һол дүрмүд аштнь хөв-кишгән олна. Цаһан седклин зүткмҗ эрк биш му тоотыг диилдгинь «Өөрднрин» этно-балет үзүлхмн.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 130 (18969) 30 ноября 2023 года, ЧЕТВЕРГ)

ХӨӨЧИН Галина