«Тюльпанчик» ансамбль бүрдәсн Евгений Толкачев

09-12-2023, 09:55 | Общество

«Тюльпанчик» бичкдүдин бииһин коллективиг таңһчд цуһар меднә. Сойлын халхар үүлдҗәдг әмтн дунд эн коллективд биилҗ йовснь бас баһ биш. Кесгнь бииһин эрдмән цааранднь делгрүләд, үүдәгч коллективст көдлҗ йовна. Бииһин ансамбльмудт көдлх артистнриг бичкнәснь белдх күслтәһәр эн ансамбль бүрдәгдлә. Артист Евгений Толкачев болн гергнь Людмила Геннадьевна түрүн бичкдүдиг шүүҗ авад, бииһин эрдмиг эклҗ дасхсмн.

Таңһчд Евгений Толкачевин санлд нерәдсн керг-үүлдврмүд давҗана. Билгтә эн күүнә һардврт тогтсн «Тюльпанчик» бичкдүдин бииһин коллективин төлә эн җил йосндан ончта болҗана. Биид дурта бичкдүдиг негдүлсн коллектив тогтад 30 җилә өөнән темдглҗәнә.
Бичкдүдин дундас билгтә күүкд-көвүд шүүҗ авад, бииһин эрдм дасхсн Евгений Васильевич Толкачевин ик тәвцинь темдгләд, Хальмг Таңһчин сойлын ачта көдләчин күндтә нериг терүнд зүүлһсмн. Хальмг бииһин авциг теднд йилһән сәәнәр дасхад, һар-көлинь батрулад, көгҗмиг цогцарн уйдҗ үзүлҗ чаддгиг Евгений Васильевич бичкдүдт дасхсмн.
(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 133 (18972) 9 декабря 2023 года, СУББОТА)

ХӨӨЧИН Галина