«РОССЕТИ ЮГ-КАЛМЭНЕРГО» ПАО-н ҺАРДАЧЛА ХАРҺВ

08-02-2024, 13:05 | Общество

Таңһчин Толһач Хаска Бату «Россети Юг-Калмэнерго» ПАО-н һардач Натыра Эрдньлә харһв.

2023 җилд Калмэнергон мергҗлтнр эрүл-менд харлһна 11, зуульчллһна һурвн бүрдәциг болн мобильн залһлдана 20 һар станциг электрокүчәр тетксн билә. Тер мет Элстд олн үртә өрк-бүлмүдт йилһгдҗәдг участкуд күртл электрокүчнә линий тосхгдв.
– Эн җилин зураһар электрокүчнә залһлдана ясврт 184 сай арслң йилһгдв. Көдлмшән цааранднь даавртаһар күцәх кергтә, таңһчин иргнмүдт сән таал тогталһн олна керг болҗана, гиҗ Бату Сергеевич ашлв.

ОЛЬДАН Цаһан