Марһанд ончрв

18-04-2024, 09:00 | Общество

Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату суңһврин зөвәр болсн Цугәрәсән «Софиум» марһанд ончрсн Юлия Репкинала харһв.

– Юлия Әрәсән Баатр Мингиян Лиджиевин нертә Лаганя олн салврта гимназин 11-ч классин сурһульч болна. Өдгә цагт эн шүүврән өгәд, ик сурһульд орхар белдҗәнә. Энүг әрүн седкләсн йөрәҗәнәв. Күслдән күрч, шүүҗ авсн эрдмәр сурч, иргчдән төрскн һазртан ирәд көдлхинь дурдҗанав, – гиҗ Бату Сергеевич күүкиг йөрәв.

ОЛЬДАН Цаһан