Билг-эрдмән үзүлҗ ончрв

18-04-2024, 09:04 | Общество

Шидр Элстд бичкдүдин билг-эрдмин бәәшңд «Мөөлүр одд» нертә Цугәрәсән марһана региональн девсң болв. «Хореографь», «Вокал» болн «Зевсгүдиг татдг билг-эрдм» гидг һурвн номинацар марһан давулгдв. Энүнд таңһчин УФССП-н болн зөв-йос харлһна талдан бүрдәцсин көдләчнрин 7-ас авн 18 нас күрсн зун шаху көвүн-күүкн орлцв.

Хальмг Таңһчин юристнрин Ассоциацин һардач, УФССП-н медлд бәәдг Олна Хүүвин һардач Елена Крылова, таңһчин приставмудын һардачин дарук, капитан Бадм Малзанов, «Тюльпанчик» бичкдүдин шаңһа ансамблин һардач Людмила Толкачева, бичкдүдин билг-эрдмин бәәшңгин һардач Людмила Чурбанова, П.О.Чонкушовин нертә билг-эрдмин колледжин багш Галина Джиринтеева, «Бамб цецг» ансамблин артистк Амулң Эрдни-Гаряева, приставмудын цергллтин ветеран Ольга Надвидова ахта марһана күндтә жюрин ханьд орсмн.

Өрк-бүлин җил зарлгдснас иштә мел эн төрт марһан нерәдгдв. Бичкдүд эврәннь билг-эрдмәрн, соньн бииһәрн болн сәәхн еңсг дууһарн хәләһәчнрин болн жюрин оньг авлсн болдг.

(полную версию статьи можно посмотреть в бумажной версии выпуска № 40 (19022) 18 апреля 2024 года, ЧЕТВЕРГ)

КАРСАНА Евгения