Цугәрәсән марһанд ончрв

25-04-2024, 10:22 | Общество

Әрәсән Президент Владимир Путинә зәрлгәс иштә мана орн-нутгт өрк-бүлин җил зарлгдсн бәәнә. Энүнлә ирлцҗ өрк-бүлин чинр өөдлүллһнә, сән авъясмуд делгрүллһнә, чик сурһмҗ өглһнә, олн үртә өрк-бүлмүдиг дөңнлһнә болн нилхд төрлһиг урмдуллһна керг-үүлдврмүд давулгджана. Теднә тоод «Энтн мана өрк-бүлинәр» гидг Цугәрәсән марһан ончта орман эзлв. Ода орн-нутгт марһана ашлгч девсңд орлцх өрк-бүлмүд йилһҗ авгдҗана. Шидр Ростов-на-Дону балһснд Ар Кавказин, Өмн үзгин болн шин регионмудын өрк-бүлмүд хоорндан марһлдҗ, ашлгч девсңд орлцх элчнриг шүүҗ авв. ЮФО-д Әрәсән Президентин күцц зөвтә элч Владимир Устинов, Ростовск мүҗин губернатор Василий Голубев, «Әрәсә – эв-арһсин орн-нутг» АНО-н һардачин дарук Оксана Ачкасова марһанд орлцачнриг йөрәв.

Хальмг Таңһчас эн марһанд дөрвн өрк-бүл орлцв, эннь Эренценовихн болн Корниенкон бүл Элст балһснас, Каункаевихн Көтчнрә районас болн Панасенкон өрк Сарпан районас мөн. Марһанд 210 өрк-бүл орлцв, эннь ут тоодан 1074 күн болв. Өрк-бүлмүд билг-эрдмән, эв-дован үзүлҗ, хамдан олн зүсн даалһвр күцәҗ, нег-негән ямр кевәр меддгән, бачм бәәдлд арһ-чидлән агсад, ниитәһәр үүлдҗ чаддган иткүлв. Марһана йовудт өрк-бүлмүд даалһвр күцәсн цагтан уңг-тохминнь тууҗ, авъясмуд тодлҗ, ах үйин улсиг күндлдгән, бичкдүдән өкәрлдгән үзүлв. Марһан мөрн сарин 18-әс авн 21 күртл болв. Марһана өдрмүд өрк-бүл болһнд тодлгдҗ кесгтән мартгдшгонь лавта. Юңгад гихлә эдн Ростов-на-Дону балһс һәәхв, олн зүсн төрәр болсн лекцст, мастер-классмудт орлцв. Әрәсән Ар Кавказин болн Өмн үзгин регионмудас ирсн өрк-бүлмүд хоорндан таньлдад, үр-иньгүд болҗ бат залһлда батрулв.
Дөрвн өдрин туршарт болсн марһана ашар 40 өрк-бүл йилһҗ авгдад, така сарин 8-д Москва балһснд болх ашлгч девсңд орлцх зөв авв. Теднә тоод Корниенкон өрк-бүл орснь ик байр-бахмҗ үүдәв. Эднә командын ханьд экнь Наталия Ивановна, Татьяна, Зинаида болн Анатолий үрдтәһән болн Настя зе күүктәһән орв. Герин эзн Алексей Иванович болхла гертән бичкн хойр зе күүкән хәләһәд үлдв. Наталия Ивановна болн Алексей Иванович һучн һар җилдән хамдан ниитәһәр бәәнә, эдн һурвн үрндән чик сурһмҗ өгв, ода зеенрән өскчәнә. Татьяна күүкнәннь келсәр, эднә өрк-бүл ниитә, кен-негән дөңнҗ, күндлҗ, учрсн ямр нег төриг хамдан хаһлҗ бәәнә. Эк-эцкнь чик авг-бәрцәр бәәҗ, һурвн үрндән үлгүр болҗана. Эдн өрк-бүләрн цуглрҗ сән өдрмүдиг хамдан давулдг авъяс бәәнә, тегәд альд йовв чигн күүкднь эк-эцкиннь гер тал адһна. Дәкәд эдн цуһарн биатлонар болдг марһас хәләхдән йир дурта. Дулан кемд эдн хамдан заһс аңнҗ, усна көвәд амрад, сул цаган сергмҗтәһәр давулна. Хойр күүкнь ик сурһульд сурч йовсн цагт эк-эцкнь зеенрән хәләҗ, нөкд болснд Татьяна Зинаида хойр цань уга ханлтта бәәнә. Татьяна юристин эрдмтә, Хальмг Таңһчин Деед зарһд көдлҗәнә, Зинаида болхла Әәдрхн балһснд эмнлһнә ик сурһульд эмчин эрдм дасчана, отхн Анатолий 9-ч класст сурна.
- Марһана тускар мана эк зәңгллһнә соңсхврас медәд, терүнд орлцх селвг маднд орулв. Тиигәд, марһанд орлцхин төлә мана өрк-бүлин туск эрлһ орулвидн. Марһана дарани девсңд орлцх зөв авхин төлә өвәрц олн зүсн даалһвр күцәх кергтә бәәсмн. Тиигәд өрк-бүләрн хамдан Сергей Жуковин селвгәр һуйрин зүүтә хот-хол болһх, мультфильмәр наад тәвх, герән Шин җилд белдҗ кеерүлх, нань чигн даалһвр күцәсн биләвидн. Туула сарин 2-т болхла «Веселые старты» марһанд бас хамдан орлцад, терүнә тускар зурц белдвидн. Мана командын ханьд һурвн үйин элчнр орлцв, марһана даалһврмуд өрк-бүлин ниитә бәәдлиг иткүлх зөвтә бәәсмн. Келхд, марһана дарани девсңд орлцх өрк-бүлмүдиг лу сарин 9-д зарлх зөвтә билә, энтн дигтә мана экин һарсн өдр болна. Тегәд мана өрк-бүл диилвр бәрснь хойр дам байрта йовдл болв. Төрскн таңһчиннь нер һарһад, Цугәрәсән марһана ашлгч девсңд орлцхнь маднд ик дааврта болҗана, - гиҗ Татьяна келнә.
Әрәсән шаңһа күрәлң болһнд марһана ашлгч девсңд орлцх өрк-бүлмүд йилһҗ авгдв. Москва балһснд өрк-бүлин, дурна болн итклин сән Өдрлә эдн дундас марһана дииләчнр йилһҗ авгдхнь ончта болх. Нег үлү өрк-бүлин җилд түрүн болҗ давулгдҗадг марһана дииләчнр тууҗд орхнь маһд уга. Келхд, марһанд диилвр бәрсн 30 өрк-бүл 5 сай арслңга сертификатар ачлгдхмн, эдн гер-бүүрин таал ясруллһнд терүгән олзлҗ чадхмн. Марһана ашлгч девсңд орлцх 300 өрк-бүл ик зуульчллһнд одхмн. Хальмг Таңһчин нерн деерәс марһанд орлцх Корниенкон өрк-бүлд ик күцәмҗ дурдҗ, эрк биш дииләчнрин тоод орхиг дурдҗанавидн.

БАТАН Наталья
ЗУРГТ: Корниенкон өрк-бүл Ростов-на-Дону балһснд болсн марһанд
Цугәрәсән марһанд ончрв
Цугәрәсән марһанд ончрв
Цугәрәсән марһанд ончрв
Цугәрәсән марһанд ончрв
Цугәрәсән марһанд ончрв
Цугәрәсән марһанд ончрв