Хамгин чадмгнь диилв

03-12-2019, 10:02 | Таңһчин зәңгс » Спорт

Одахн Элстд шалтгта улсин нарт-делкін Ґдриг темдгллєні йовудт тањєчин спортын болн баєчудын политикин, адаптивн физкультурин болн спортын тањєчин Цутхлњ, «Ірісін паралимпийск комитет» гидг Цугірісін олна нииціні региональн іњг «Адаптивн физическ культур шалтгта бичкдўдин реабилитацин эв-арє» гидг тґрір «тґгрг ширін» сўўр болн тањєчин паралимпиад бўрдіљ давулв.
«Ойрат-Арена» цутхлњгин сўўрин залд болсн «тґгрг ширін» сўўрт адаптивн физкультурин нилчір гемті-шалтгта бичкдўдин реабилитацин тґрмўдин тускар кўўндвр болв. Керг-ўўлдврт тањєчин правительствин Ахлачин негдгч дарук Боова Бадмаев, спортын болн баєчудын политикин министр Дорджи Шикеев социальн делгрлтин, кўч-кґлсні болн імтиг кґдлмшір тетклєні министр Марина Ользятиева, нань чигн дааврта улс орлцв. Сўўрт орлцачнр паралимпийск љисіні эндрк біідлин болн иргчин тускар, адаптивн физкультурин, сурєулин болн социальн учрежденьст эрмдгті улсин тґлі таал тогталєна туст ўўлдврін шунмєадулхин тускар ухан-тоолврарн хувалцв.
Тањєчин параспартакиад байрин біідлд секгдв. Темдглхд, љил ирвіс параспартакиадт орлцдг улсин то икдід йовна. Эдн љил ирвіс спортивн белдврін ясрулад, улм ґґдін ўзмљ ўзўлхір зўткні. Темдглхд, спортсменмўд Евгений Тагиев болн Очир Босхомджиев Ірісін чинрті гисн марєаст орлцљ, нўўрлгч ормс эзлні. Эдн Ірісін спортын мастерин цол зўўх зґвті болсмн. Дікід болхла орн-нутгин паралимпийск хамцу командсин резервн ханьд орулх шиидвр авгдсн болдг. Ґґмлєні, армспортын, дартсин, пауэрлифтингин, мини-футболын, гиигн атлетикин, канат татлєна, боччан, ширі деер нааддг теннисин, гирь ґрглєні марєаст ут тоодан 200 єар кўн орлцв. Эдн дунд кўўкд болн кґвўд, кўўкд улс болн залу улс орлцв.
Марєана диилічнр болн призермуд Кубокар, медальмудар, Кўндллєні єашгудар болн ўнті белгўдір ачлгдв. Элст балєсна Хургин депутат Г.Аюшеван болн Улсин Хуралын (Парламентин) депутат О.Халгаевин седвірір хамгин сін спортсменмўдт немр мґњгні мґрі бірўлљ ґггдв.

МАНЉИН Маргарита