Хальмгин багшнрт – ґґдін ачлвр

06-10-2020, 16:43 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Урљ ґдр Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату багшин нарт-делкін Ґдрт нерідгдсн байрин керг-ўўлдврт орлцв. Эпидемиологическ біідліс ишті эн љил байрин керг-ўўлдвр онлайн кевір болв. Тиигід интернет залєлдаєар терўнд тањєчин 500 шаху сурєуль-эрдмин кґдліч орлцв.
Ірісін сурєуль-эрдмин министр Сергей Кравцов Хальмгин багшнриг сін ґдрлі йґрів. Дааврта єардачин темдглсір, эндрк амр биш цагла багшнр бичкдўдиг цааранднь сурєљ болн билг-эрдминь делгрўлљ залу-зґрмг йовдл єарєљана. «Тадн ґґдін мергљлтін болн цаєан седклін ўзўлљ йоста баатрмуд болљ маднд ўлгўр болљанат»,- гиљ федеральн министр келв.
Пандемийин цагт кергтін итклті болљ ўлдід, кґдлмшін ўнн - чик седклтієір кўцісн тґліднь Хаска Бату тањєчин багшнрт ханлтан ґргв. Эн хальдврта гем мана біідл-љирєлд удан цагтан бііхмн, тегід сурєуль-эрдмин ўўлдвр тасрлтан угаєар кўцігдх зґвті. Эн кґдлмш кўцімљті болхин тґлі тана тесвр кергті. Эндрк амр биш цагла тадн сурєульчнртан килмљін тусхаљ, гўн медрл ґгхір шунљ кґдлљініт. Тана цаєан седклиг сурєульчнр медљ сін кўцімљірн мадниг байрлулљана, гиљ Бату Сергеевич келв.
Байрин керг-ўўлдврин йовудт «Хальмг Тањєчин ачта багш» гидг нер зўўсн багшнрт ачлвр бірўлљ ґггдв. Эн љил Хальмг Тањєчин Толєачин зірлгір 39 багшт эн ґґдін нерн зўўлєгдв. Тер мет «Хальмг Тањєчд ач-тусан кўргсн тґлід» гидг медаляр Элстин олн халхин гимназин багш Людмила Ширепова, балєсна 10-ч тойгта бичкдўдин садын багш Ольга Эрдниева, 15-ч тойгта школын багш Людмила Лыскина ачлгдв. Тер мет тањєчин толєач Ўлдчн селіні О.Мукаеван нерті гимназин багш Григорий Нимгировд Хальмг Тањєчин Кўндллєні єашг бірўлљ ґгв.
- Мана багшнр ґґдін мергљлтті болн кергтін итклті, цецн ухата болна, тегід бидн ямаран чигн зовлњгиг дааљ єарнавидн. Тана дґњ-тусар бидн тањєчин сурєуль-эрдмин тґрмўдиг хаєлљанавидн. Бидн эрк биш эн туст кґдлмшін цааранднь кўціљ, мана багшнрин ўўлдвр кўцімљті болхин тґлі цугинь кехвидн, - гиљ тањєчин толєач иткўлв.

ДООЉАН Наталья