• Гер-бүүр тосхлһнд «Урмд» туслҗана

  Эн долан хонгт Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Әрәсән региональн делгрлтин правительствин комиссин штабин сүүрт орлцв. Терүг Әрәсән вице-премьер Марат Хуснуллин һардҗ давулв. Хальмг Таңһчас сүүрт тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун, ЖКХ-н болн энергетикин министерствсин, Госжилинспекцин һардачнр орлцв.

  • 03-04-2021, 16:37
 • Тосхгдҗадг объектсин тускар күүндв

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун һардврт бат тосхлтын объектсин тосхлт, реконструкц, бат ясвр тетклһнә региональн штабин селвлцән болв. Терүнд таңһчин правительствин гешүд, райодын муниципальн бүрдәцсин толһачнр, тосхлтын болн дулаһар, шамар болн газар тетклһнә бүрдәцсин элчнр орлцв.

  • 30-03-2021, 16:38
 • Аврачнрин седвәриг дөңнв

  Давсн долан хонгин чилгчәр таңһчин Толһач Хаска Бату Әрәсән МЧС-ин Хальмг Таңһчар үүлддг заллтын көдләчнрлә хамдан модд суулһв. Эн керг-үүлдвр Әрәсән МЧС-ин региональн заллтын һардач Мальтина Мергнә седвәрәр бүрдәгдв.

  • 30-03-2021, 16:36
 • Күндтә медәтин ач-тусинь темдглв

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату таңһчин медәтнрин Хүүвин ахлач Валерий Богдановла харһад, ончта өөнләнь йөрәв. Олн җилдән таңһчин делгрлтин төлә үнн-чик седклтәһәр көдлҗ йовхиг Бату Сергеевич темдгләд, Валерий Петровичд ик ханлтан өргв.

  • 11-03-2021, 15:01
 • Картин Андрей Хальмг Таңһчин элч болв

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун зәрлгәр Картин Андрей Әрәсән Президентин медлд Хальмг Таңһчин зөвтә элчин үүлд батлгдв. Таңһчин Толһач Картин Андрейла харһад, шин үүлд орснлань йөрәҗ, кех-күцәх көдлмшиннь зөрүллтин тускар күүндв.

  • 06-03-2021, 14:58
 • Төрскн һазртан эңкр көтчнрәхн

  Давсн амрлһна өдрмүдт Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату көдлмшин кергәр Көтчнрә районд ирв. Тенд Таңһчин Толһач тосхгдҗах социальн объектс бүрткҗ хәләв, Чапчан Арашин нертә тохма мал өскдг эдл-ахуд одв. Районд одснаннь тускар Бату Сергеевич социальн сетьд бичв.

  • 30-11-2020, 12:40
 • Хаалһс болн тагтс ясгдх

  Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Әрәсән көлгн-күчнә министрин дарук-Росавтодорин һардач Андрей Костюкла харһв. Хаалһин җисәнд әәмшг уга бәәдл тетклһнә, тагтсин ясвр келһнә болн Хальмгин хаалһин эдл-ахуг делгрүллһнә төрмүд эн харһлтд босхгдв.

  • 24-11-2020, 15:36
 • «Газпром» - таңһчин делгрлтд

  Одахн Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату болн «Газпром» ПАО-н правленя ахлач Алексей Миллер видеоконференц залһлдана эв-арһар болсн харһлтд 2021-2025-ч җилмүдт Хальмг Таңһчиг газар тетклһиг делгрүллһнә туск көтлврт һаран тәвв.

  • 23-11-2020, 16:08
 • Ик-Буурл улсин җирһл ясрҗана

  Давсн амрлһна өдрмүдт Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Ик Буурла районд көдлмшин кергәр одв. Тенд таңһчин толһач района муниципальн бүрдәцин толһачин үүл дааҗадг Бадмин Вячеславла хамдан шидр эдлврт орулгдсн объектс хәләв. Түрүләд эдн Магна селән күртл тосхгдсн шин хаалһ хәләв болн Орһахн селән күртл хуучн хаалһиг яслһна көдлмш ямр кевәр күцәгдсиг бүрткв. Эн объектс «Әәмшг уга болн сән чинртә хаалһс» гидг келн-улсин төсвәр тосхгдв.

  • 16-11-2020, 15:51