• Гер-бүүрин тускар күүндв

  Одахн Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату таңһчин правительствин гешүдлә гер-бүүр тосхлһна, хуучн гермүдәс әмтиг нүүлһҗ авлһна болн тосхлтд мөңгән орулад меклгдсн улсин зөв харслһна төрмүдәр селвлцә давулв. Хуучрад унҗах гермүдәс әмтиг нүүлһҗ авлһна туст батлгдсн зура зуг 30 процентд күцәгдв гиҗ селвлцәнд келгдв. Ода Элст балһснд Некрасовин нертә уульнцд 26 патьрта гер тосхгдҗана, терүг эн җилин чилгчәр эдлврт орулхмн гиҗ зуралгдҗана. Эн хуучн гермүдт бәәдг улс патьрар теткгдхлә, тер цагт эн көтлврәр зуралгдсн керг-үүлдвр бүклдән күцәгдхмн.

  • 22-09-2020, 14:03
 • Мана Элст сііхртхі!

  Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату Элст балєсна 155-ч љилин ґґнд нерідљ йґрілин бичг илгів. Эн ґґн Элст балєсн зўркнднь эњкр булг болљах нег єазра улсиг хамцулљахиг Бату Сергеевич темдглв.
  - Кесг ўйин улс балєсан тосхљ терўні нер єарєљ йовсмн. Хальмгин хотл балєсн олн зўсн темдгті йовдл ўзв, теднь тууљин йовудыг сольсн билі, шин эв-арєс ґгсн билі. Бидн тер темдгті йовдлмудын, нерті улсин туск болн тууљд учрсн зовлњта халхсин туск санлыг ірўнір хадєлљ йовнавидн. Эндр мана балєсн делгрлтин шин халх секв, элстихні ґдгі цага ўй балєсна тууљд эврі кўцімљін орулљана.

  • 19-09-2020, 08:06
 • Чик авг-бәрц батрулҗ

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Элст балһснд бичкдүдин садт немр бәәр секлһнә байрин керг-үүлдврт велосипедәр ирснә тускар бидн бичләвидн. Бату Сергеевич бичкнәсн авн чик авг-бәрцәр бәәҗ, спортар соньмсҗ йовна, тегәд чигн эн велосипедар эс гиж мотоцикләр зәрмдән ямр нег керг-үүлдврт орлцдгнь сән авъяст тохрв. Ода деерән мана хотл балһснд велосипедистнрин төлә сән таал тогтагдад уга, болв өөрхн иргчд эн төр эрк биш хаһлгдх гиҗ Бату Сергеевич темдглв.

  • 16-09-2020, 15:12
 • «Нарнд» бичкдүдт дулан болтха!

  Урҗ өдр Элст балһсна 6-ч микрорайонд «Нарн» гидг бичкдүдин садт немр бәәр эдлврт оруллһнд нерәдгдсн керг-үүлдвр болв. Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату болн Элст балһсна һардврин толһач Дмитрий Трапезников байрин керг-үүлдврт орлцҗ, бичкдүдин садын көдләчнриг йөрәв. Күндтә гиичнр улан тасм керчҗ, шин бүүриг йөрәв. Немр бәәрн «Демографь» гидг келн-улсин төсвәр тосхгдв. Эн кергт 20 сай арслң йилһгдсмн.

  • 15-09-2020, 16:04
 • Тәрә-темс урһахин төлә

  Давсн амрлһна өдрмүдт Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Октябрьск районд көдлмшин кергәр одад ирв. Района муниципальн бүрдәцин толһачин үүл дааҗадг Увшан Басңла эдн зәрм объектс шинҗлҗ хәләв. Таңһчин толһачин келсәр, «Широкий» гидг усна тогталын үүлдвриг ясрулхин төлә эн объектыг таңһчин социальн-экономическ делгрлтин онц көтлврт орулв. Ода деерән эн объектын төсвин-һаруһин бәрмт цаас белдлһнә көдлмш күцәгдҗәнә. Эн системиг ясруллһна көдлмшин ашт Ик Царң болн өөр шидр бәәдг селәдиг сән чинртә уудг усар тетклһнә төр хаһлгдхмн.

  • 14-09-2020, 15:51
 • Гемтә улст түргн дөң күргхин төлә

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун һардврт коронавирус гемәс хөрлһнә бачм бәәдлин штабин сүүр болв. Терүнд таңһчин премьер-министр Юрий Зайцев, таңһчин йосна органмудын болн муниципальн бүрдәцсин һардачнр, зөв-йос харлһна органмудын элчнр орлцв. Эрүл-менд харлһна халхин төрмүд сүүрин һол төр болв.

  • 07-09-2020, 14:01
 • Шин таалла тўргір ирлцх кергті

  Єаха сарин 1 шинд, Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату Хальмг ик сурєулин оютнрла харєв. Эн кўўндврт тер мет Хальмг ИС-н ректор Салан Бадм орлцв. Эн керг-ўўлдвр вируста геміс сагллєна неквр кўцілєні таалд болв: цуг орлцачнрт харслєна, цеврлдг эв-арє ґггдв, аудиторьт рециркулятормуд тівгдв, социальн дистанц оньгт авгдв.

  • 02-09-2020, 14:08
 • Медәтнриг өөнләнь йөрәв

  Ноха сард ончта өөнән темдглсн дәәнд орлцачнрт болн тылд көдлҗ йовсн ветеранмудт Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату йөрәлин бичг илгәв. Давсн сард Төрскән харсгч Алдр дәәнд орлцсн хойр ветеран һарсн өдрән болн баахн настадан тылд көдлҗ йовсн 17 күн 90 болн 95 җилин ончта өөнән темдглв. Һарсн өдрләнь Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату эднд җиңнүләд, өөнләнь йөрәҗ, бәәдл-җирһләрнь соньмсв.

  • 01-09-2020, 15:18
 • Өөнләнь йөрәҗ, ачлвр бәрүлҗ өгв

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату таңһчин Деед зарһин Ахлач Валерий Петренкола харһҗ, «Хальмг Таңһчин ачта юрист» гидг өөдән нер зүүлһснләнь йөрәв.

  • 31-08-2020, 15:57
 • Тањєчдан бийін эмнўлхин тґлі

  Шидр Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату Элстд тосхгдх хойр медицинск тґвд йилєгдсн єазрин участк одљ хілів. Урднь тањєчин Толєач правительствд медицинск туслмљ кўрглєиг делгрўллєні болн ясруллєна туст даалєвр ґгсн билі. Хальмг Тањєчин социальн-экономическ делгрлтин онц кґтлврір 2021-ч љилд мана тањєчд гўлгн геміс хґрлєні іњг болн ветеранмудын госпиталь тосхгдхмн. Тањєчин Толєачин темдглсір, медицинск туризм делгрўллєні тґлі сін таал тогтаљ, мана тањєчд тосхгдх ґдгі цага медицинск тґв эмнлєн керглгдљіх імтиг соньмсулхнь лавта.

  • 22-07-2020, 10:44