• Таңһчин Өдриг өргмҗтәһәр темдглхәр

  Шидр «Негдсн Әрәсәг» дөңнлһнә олна штабд Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун һардвртаһар «төгрг ширән» сүүр давв. Улсин Хуралын (Парламентин) депутатнр, сурһуль-эрдмин, сойлын, эрүл-менд харлһна болн олна бүрдәцсин элчнр терүнд орлцв. Така сарин 5-д темдглгдх таңһчин Өдрин тускар күүндвр болв. Тер мет таңһчин социальн-экономическ делгрлтин туск төр бас хаһлгдв.

  • 18-05-2024, 15:29
 • Министриг йрв

  Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Әрәсән йиртмҗин көрңгин болн экологин министрт шинәс батлгдсн Александр Козловиг йөрәв. Чинртә төсвс болн таңһчин социальн-экономическ делгрлтин төлә шишлң көтлвр күцәлһнд Александр Александровичлә хамдан ик көдлмш давулвидн. Эн туст көдлмш цаарандан күцәгдхмн, мана таңһчд оньган өгсн Александр Козловд ханлтан өргҗәнәв, шин үүлднь күцәмҗ дурдҗанав, – гиҗ Бату Сергеевич темдглв.

  • 16-05-2024, 15:37
 • Москва күртл – самолетар

  Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Росавиацин һардач Дмитрий Ядровла харһв. Элстин аэропорт секлһнә төрәр күүндвр болв.
  – Хөн сарин 28-әс авн Элстәс Москван мүҗин Жуковский балһснд «Red Wings» авиакомпаня самолет экләд нисхмн. Мана таңһч шин төсвс күцәлһнд орлцхар даңгин белн бәәнә. Элстин аэропортд сән таал цаарандан тогтагдхмн. Эннь экономическ болн зуульчллһна халхст бәәтхә, пассажирмүдин то икдүлһнд бас туслхмн. Ирх җилд шар шаҗна ик хургт мана таңһчд олн гиичнр ирхмн, тегәд аэропорт секгдҗәхинь йир темдгтә болҗана. Дмитрий Викторовичд болн федеральн төвд ханлтан өргҗәнәв. Хальмг Таңһчд авиазалһлдана делгрлтд тәвцән орулҗ көдлхвидн, – гиҗ Бату Сергеевич ашлв.

  ОЛЬДАН Цаһан


  • 14-05-2024, 17:52
 • Гер-бүүр тосхлһнд «Урмд» туслҗана

  Эн долан хонгт Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Әрәсән региональн делгрлтин правительствин комиссин штабин сүүрт орлцв. Терүг Әрәсән вице-премьер Марат Хуснуллин һардҗ давулв. Хальмг Таңһчас сүүрт тосхлтын, көлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун, ЖКХ-н болн энергетикин министерствсин, Госжилинспекцин һардачнр орлцв.

  • 03-04-2021, 16:37
 • Тосхгдҗадг объектсин тускар күүндв

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун һардврт бат тосхлтын объектсин тосхлт, реконструкц, бат ясвр тетклһнә региональн штабин селвлцән болв. Терүнд таңһчин правительствин гешүд, райодын муниципальн бүрдәцсин толһачнр, тосхлтын болн дулаһар, шамар болн газар тетклһнә бүрдәцсин элчнр орлцв.

  • 30-03-2021, 16:38
 • Аврачнрин седвәриг дөңнв

  Давсн долан хонгин чилгчәр таңһчин Толһач Хаска Бату Әрәсән МЧС-ин Хальмг Таңһчар үүлддг заллтын көдләчнрлә хамдан модд суулһв. Эн керг-үүлдвр Әрәсән МЧС-ин региональн заллтын һардач Мальтина Мергнә седвәрәр бүрдәгдв.

  • 30-03-2021, 16:36
 • Күндтә медәтин ач-тусинь темдглв

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату таңһчин медәтнрин Хүүвин ахлач Валерий Богдановла харһад, ончта өөнләнь йөрәв. Олн җилдән таңһчин делгрлтин төлә үнн-чик седклтәһәр көдлҗ йовхиг Бату Сергеевич темдгләд, Валерий Петровичд ик ханлтан өргв.

  • 11-03-2021, 15:01
 • Картин Андрей Хальмг Таңһчин элч болв

  Шидр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун зәрлгәр Картин Андрей Әрәсән Президентин медлд Хальмг Таңһчин зөвтә элчин үүлд батлгдв. Таңһчин Толһач Картин Андрейла харһад, шин үүлд орснлань йөрәҗ, кех-күцәх көдлмшиннь зөрүллтин тускар күүндв.

  • 06-03-2021, 14:58
 • Төрскн һазртан эңкр көтчнрәхн

  Давсн амрлһна өдрмүдт Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату көдлмшин кергәр Көтчнрә районд ирв. Тенд Таңһчин Толһач тосхгдҗах социальн объектс бүрткҗ хәләв, Чапчан Арашин нертә тохма мал өскдг эдл-ахуд одв. Районд одснаннь тускар Бату Сергеевич социальн сетьд бичв.

  • 30-11-2020, 12:40