• Бає теткврті болн кґдлмш уга улсиг дґњнхір

  Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату коронавирус гем тархагдљах цагла бає теткврті ґрк-бўлмўдиг болн кґдлмш уга ўлдсн улсиг дґњнлєні туск зірлгўд батлв. Эн зірлгўд федеральн закадас ишті социальн дем авх улсин тоод эс орсн улсиг дґњнхин тґлі белдгдсмн. Тиигід, 143-ч тойгта зірлгіс ишті 8 наснас авн 18 нас кўртл бичкдўдиг асрљах ґрк-бўлмўдт нег дікљ ўрн болєнднь 5 мињєн арслњ ґгхмн.

  • 09-07-2020, 11:12
 • Цусан ґгдг улсиг дґњнв

  Эндр Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату #ОставайсяДонором гидг Цугірісін керг-ўўлдврт орлцв. Тањєчин єардач «Хальмг Тањєчин цусна Тґв» гидг шањєа учрежденьд ирід, хамгин тўрўнд цусна шинљллт кеєід, эмчд бийін ўзўлід, цуг кергті некврмўд кўців. Дарунь Бату Сергеевич цусан ґгв.
  Терўні хґґн тањєчин єардач Тґвин кґдлічнрлі кўўндід, ямаран таалд эдн кґдлљіхиг хілів. Учрежденя директор Александр Максимовла болсн кўўндврт Тґвин материальн-техническ ул батруллєна, энд капитальн ясвр келєні тґрмўд босхгдв.

  • 11-06-2020, 18:27
 • Цагин неквр: мана шунлт

  Ґцклдўр Хальмг Тањєчин правительствин сўўрт тањєчин социальн-экономическ делгрлтин тґр хілігдв. Терўнд Хальмг Тањєчин Толєач Бату Хасиков орлцад, суњєврт энўнд дууєан ґгсн нег єазра улст ханлтта бііхін темдглв. - Бидн хамдан эн дааврта кемд арє-чидлін негдўлід, ўнн-чик седклтієір кґдлмшін кўціснд би цуг таанрт ханлтан ґргљінів. Тањєчин імтн нанд иткід, дууєан ґгв, энтн ик даавр болљана.

  • 11-09-2019, 11:58
 • Хоорндан ниитієір бііхин тґлі

  Ґцклдўр, апрелин 29-д, Элстд, Казанск чонљин гегін-герлин Цутхлњд Хальмг Тањєчин єоллгч єурвн шажна хоорндк хўўвин дарани сўўр болв. «Чонљин бўрдіцсин эв татгч, цуг імтиг хамцуллєна ўўлдврин тускар энд ґргн кўўндвр болв. Эн керг-ўўлдвриг Бурхн Багшин Алтн сўмин єардач Анља лам, Элстин болн Хальмг Тањєчин архиепископ Юстиниан болн тањєчин муфтийин дарук Аслудин Калабегов єардв.

  • 30-04-2019, 11:57
 • Іімшг уга біідл теткхір

  Іімшг уга біідл теткхір
  Ґцклдўр Хальмг Тањєчин Толєачин ўўлиг цаг зуур дааљадг Бату Хасиковин єардврт антитеррористическ комиссин сўўр болв. Эн љил комиссин сўўр тўрўн болљ давулгдљана, тегід Бату Сергеевич эн керг-ўўлдвр ик чинр зўўљіні болн терўнд хілігдљіх тґрмўд ик дааврта болљана гиљ темдглв.

  • 30-04-2019, 11:50
 • Социальн тґсвс белдсн седвірті баєчуд

  Ґцклдўр Хальмг Тањєчин Толєач Алексей Орлов социальн тґсвс белдсн седвірті баєчудла харєв. Харєлтыг Тањєчин Улсин Хуралын (Парламентин) Ахлачин негдгч дарук Саглр Бакинова нўр ўгір секід, шунлтта болн тґрскнч седклті баєчудын седвіриг соњсљ, тедниг дґњнх санаєан медўлснд Алексей Орловд ханлтан ґргв.

  • 13-03-2019, 12:18
 • Øàëòãòà áè÷êä¢äèí ôåñòèâàëü

  Äîëàí šèë äàðàíäàí Öåëèíí ðàéîíà "Ñàéãà÷îíîê" àìðëºíà ëàãåðèí óëä ãåìò³-øàëòãòà áè÷êä¢äèí "Ëó÷ äîáðà" ãèäã ôåñòèâàëü á¢ðä³ãäš³í³. Ýí êåðã-¢¢ëäâð ðàéîíà ãåìò³-øàëòãòà óëñèí îëíà îðãàíèçàöèí ñåäâ³ð³ð áîëí Öåëèíí ÐÌÎ-í àäìèíèñòðàöèí ä´œã³ð äàâóëãäâ. Àâãóñò ñàðèí 8-³ñ àâí 10 ê¢ðòë äàâñí äàðàíè ôåñòèâàëüä ò³â øàõó ꢢêí-ê´â¢í îðëöâ.
  ªóðâí ´äðèí òóðøàðò áè÷êä¢ä ñïîðòèâí, áèëã-ýðäìèí ìàðºàñò îðëöš, öàãàí ñåðãìšò³º³ð äàâóëâ. Ðàéîíà ñóðºóëü-ýðäìèí, ñîéëûí, ñîöèàëüí õàðñëòûí ³œã¢äèí, ÄÞÑØ-í, áè÷êä¢äèí ¢¢ä³ëòèí áîëí ñîöèàëüí òåòêâðèí êîìïëåêñí öóòõëœãóäûí ê´äë³÷íð ýäí³ ò´ë³ îëí ç¢ñí ñîíüí ìàðºà, º³³õ¢ë, ìàñòåð-êëàññ äàâóëâ. Ýí ´äðì¢äò êîìïëåêñí Öóòõëœãèí ìåäñåñòðà Òàòüÿíà Âåñåëåâà áè÷êä¢äèí ýð¢ë-ìåíä õàðâ.
  Ðàéîíà ³ìòí³ ñîöèàëüí òåòêâðèí êîìïëåêñí Öóòõëœãèí ºàðäà÷èí ¢¢ëèã öàã çóóð äààšàõ Îëüãà Íàìèíîâàí êåëñ³ð, ðàéîíà àäìèíèñòðàö ýí ñåëã³ á¢ðä³ëºíä êåðãò³ ì´œã éèëºâ, ãåìò³-øàëòãòà óëñèí îëíà îðãàíèçàö áîëí àðºëà÷íð áàñ äåì³í ê¢ðãâ. Ðàéîíà öåðãëëòñ áàñ øóíìºàºàð îðëöš, áè÷êä¢äèí ò´ë³ ñîíüí ïðîãðàìì áåëäâ, ðàéîíà áîëüíèöèí ïåäèàòð Á.Êîêóåâà ꢢêä-ê´â¢äèí ýð¢ë-ìåíä øèíšëâ. Íèäí ÷èãí ýí ôåñòèâàëüä òàœº÷èí ãåìò³-øàëòãòà áè÷êä¢äèí ðåàáèëèòàöèí ꢢêä-ê´â¢ä áàñ îðëöñí áèë³, ýäí õîîðíäàí òàíüëäàä, öàãàí ñåðãìšò³º³ð äàâóëñìí.
  Ôåñòèâàëèã áàéðèí òààëä ñåêñí êåìë³ Öåëèíí ÐÌÎ-í ñóðºóëü-ýðäìèí ³œãèí ºàðäà÷èí ¢¢ëèã öàã çóóð äààšàõ Èçîëüäà Äîáæàåâà, Òðîèöê ÑÌÎ-í òîëºà÷èí ¢¢ëèã öàã çóóð äààšàõ Ðîêñàíà Áóðâÿøîâà, ðàéîíà ãåìò³-øàëòãòà óëñèí îëíà îðãàíèçàöèí àõëà÷ Âàëåðèé Ðåøåòíèêîâ ñåëã³í ýêëñíë³ é´ð³º³ä, àìðëºíà êåì ñîíüí áîëõèã äóðäâ.

  • 14-08-2018, 16:05
 • ßøêóëüä ³ìòí øèí ᢢðò³ áîëâ

  Иþíü ñàðèí 5-ä Õàëüìã Òàœº÷èí Òîëºà÷ Àëåêñåé Îðëîâ ßøêóëèí ðàéîíà ßøêóëü ñåë³íä îäâ. Ò¢ð¢ë³ä Àëåêñåé Ìàðàòîâè÷ ðàéîíà àäìèíèñòðàöä îäàä, òåíä ÐÌÎ-í òîëºà÷ Òåëüìàí Õàãëûøåâëà õàðºš, ðàéîíà äåëãðëòèí òóñêàð ꢢíäâ. Ðàéîíà òîëºà÷èí êåëñ³ð, ýíä èðãíì¢ä ÷èãí, á¢ðä³öñ ÷èãí ãàçèí, óñíà òóñò ´ðí óãà áîëšàíà. Ðàéîíà îðóíü ýí šèëä çóí õ´ðí ïðîöåíòä íåìãäâ. ijê³ä áîëõëà ìàëûí òî èêä³ä õîéðàñ ¢ë¢ ñàé áîëâ. ²ð³ñ³í òàëäàí ðåãèîíìóäò èèì äàëà ìàëòà íåã ÷èãí ðàéîí óãà.

  • 05-06-2017, 17:35
 • ²ìòí³ íåêâðèã ê¢öö êåâ³ð ê¢ö³õ³ð

  Ìàé ñàðèí 18-ä Ýëñòä, ïðàâèòåëüñòâèí Ãåðò Õàëüìã Òàœº÷èí Òîëºà÷ Àëåêñåé Îðëîâ ³ìòí³ íåêâðèã ñîœñš òåäíèã ê¢ö³ëºí³ éîâóäûí òóñêàð ÿìòà óëñëà ꢢíäâ. Ýëñòä á³³äã òûëûí âåòåðàí Áîðèñ Àíêàåâè÷ Àáóøèíîâèí ïàòüðò ÿñâð êåñìí: òåðçì¢äèíü, äååâðèíü ñîëüñìí. ijê³ä õóó÷ðñí äóëàëäã áàòàðåéì¢ä áîëí òóðâàñèíü êåð÷š àâàä, äóëàëëºíà ñèñòåìèíü ñîëüõ á³³ñìí.

  • 19-05-2017, 18:01
 • Îþòíðèí á³³äë-šèðºë³ð ñîíüìñâ

  Ìàðò ñàðèí 16-ä òàœº÷èí Òîëºà÷ Àëåêñåé Îðëîâ òàëäàí êåñã ðåãèîíàñ èðš Õàëüìã ãîñóíèâåðñèòåòä ñóð÷àõ îþòíðëà õàðºâ. Ýíäð ´äð òàœº÷èí ºîëëã÷ âóçä ²ð³ñ³í 37 ðåãèîíàñ îþòíð ñóðíà, òåð òîîä õàì-õîøà á³³õ ²³äðõí³, Ðîñòîâèí îáëàñòüìóäàñ, Êðûì, Òûâà Ðåñïóáëèê¢ä³ñ ýäí èðñí á³³í³. Àëåêñåé Ìàðàòîâè÷ îþòíðèí ´ðê-á¢ëì¢ä á³³äã îáùåæèòüä îðš èðõë³íü, òåð äàðóíü ýí¢í òàë æóðíàëèñòèêèí ôàêóëüòåòèí îþòíð ´´ðä³ä, Õàëüìã ãîñóíèâåðñèòåòèí ÷èíðèíü ÿºš ¢íëš³í³ò ãèš ñóðâðàí ´ãâ.

  • 17-03-2017, 17:52