• Хаалһс болн тагтс ясгдх

  Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Әрәсән көлгн-күчнә министрин дарук-Росавтодорин һардач Андрей Костюкла харһв. Хаалһин җисәнд әәмшг уга бәәдл тетклһнә, тагтсин ясвр келһнә болн Хальмгин хаалһин эдл-ахуг делгрүллһнә төрмүд эн харһлтд босхгдв.

  • 24-11-2020, 15:36
 • «Газпром» - таңһчин делгрлтд

  Одахн Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату болн «Газпром» ПАО-н правленя ахлач Алексей Миллер видеоконференц залһлдана эв-арһар болсн харһлтд 2021-2025-ч җилмүдт Хальмг Таңһчиг газар тетклһиг делгрүллһнә туск көтлврт һаран тәвв.

  • 23-11-2020, 16:08
 • Ик-Буурл улсин җирһл ясрҗана

  Давсн амрлһна өдрмүдт Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Ик Буурла районд көдлмшин кергәр одв. Тенд таңһчин толһач района муниципальн бүрдәцин толһачин үүл дааҗадг Бадмин Вячеславла хамдан шидр эдлврт орулгдсн объектс хәләв. Түрүләд эдн Магна селән күртл тосхгдсн шин хаалһ хәләв болн Орһахн селән күртл хуучн хаалһиг яслһна көдлмш ямр кевәр күцәгдсиг бүрткв. Эн объектс «Әәмшг уга болн сән чинртә хаалһс» гидг келн-улсин төсвәр тосхгдв.

  • 16-11-2020, 15:51
 • Тосхгдҗах геринь бүрткв

  Элст балһсна Некрасовин нертә уульнцд хуучн гермүдәс нүүлһх улсин төлә тосхгдҗах гер эн җилин чилгчәр эдлврт орулгдх зөвтә. Таңһчин Толһач Хаска Бату эн объект өөдән чинртәһәр тосхгдҗ, әмтн цаглань шин бүүрән йөрәхиг бүрткҗ оньгасн алдхш. Шидр таңһчин Толһач Элст балһсна һардврин толһач Дмитрий Трапезниковла хамдан тосхлтын объектд одад, көдлмшин йовудыг хәләв.

  • 10-11-2020, 15:33
 • Хальмгин алдр үрнә өөнд

  Урҗ өдр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Советск Союзин Герой Басан Бадьминович Городовиковин 110 җилин өөнд нерәдгдсн керг-үүлдврмүд белдлһнә болн давуллһна бүрдәмҗин комитетин сүүр давулв.

  • 10-11-2020, 15:27
 • Олнд төвкнүн җирһл теткҗ

  Эндр мана орн-нутгт дотр-дундын кергүдин органмудын көдләчнрин Өдр темдглгдҗәнә. Эн халхд церглҗәх улсин көдлмш ик дааврта болн әәмшгтә болна. Эдн өдр-сө уга амрл угаһар төвкнүн бәәдл теткхин төлә церглнә. Сән өдрин байр болсн цагт эднә көдлмш хойр холванд икднә. Сән өдрлә бидн дотр-дундын кергүдин органмудын ветеранмудт болн эндр үнн- чик седклтәһәр көдлҗәх улст ханлтан өргҗ, күцәмҗ дурднавидн.

  • 09-11-2020, 16:19
 • Кўўнд гемиг илдклєні туст

  Эн ґдрмўдт Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату Роспотребнадзорин тањєчар ўўлддг заллтын єардач Санљин Љањєрла хамдан COVID-19 гем илдкљ авлєна шинљллтс кедг лабораторьмудын ўўлдвр бўрткв. Тиигід эдн «Гигиені болн эпидемиологин тґв» болн «Маальг геміс хґрлєні станц» гидг бўрдіцсин улд ўўлдљідг лабораторьст одв.

  • 05-11-2020, 15:54
 • Єазрин кґрњгиг тустаєар олзлхар

  Эн ґдрмўдт Хаптагайск іњгд хііврин кґдлмш кўцігдљіні. Тенд нефтин номин-шинљллтин Цугірісін деед сурєулин номтнр нефть болн газ біідг єазр олљ авлєна туст хііврин керг-ўўлдврмўд эклсн бііні. Шидр Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату тиигірін одад, эн деед сурєулин єоллгч єардачин ўўл дааљадг Александр Писарницкийла харєв.

  • 30-10-2020, 15:16
 • Баєчудт тґрскнч сурємљ ґгхір

  Давсн долан хонгин чилгчір мана тањєчур Ірісін Героймуд Александр Силин болн Александр Борисевич гиичлљ ирв. Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату кўндті гиичнрлі харєад, эднлі хамдан «Юнармия» љисіні региональн штабд одв. Уйн наста армейцнр єарин бірлді бірлєні эв-дован ўзўлљ, бу-селм олзллєна эрдм дассан медўлв.

  • 12-10-2020, 15:10
 • Хальмгин багшнрт – ґґдін ачлвр

  Урљ ґдр Хальмг Тањєчин Толєач Хаска Бату багшин нарт-делкін Ґдрт нерідгдсн байрин керг-ўўлдврт орлцв. Эпидемиологическ біідліс ишті эн љил байрин керг-ўўлдвр онлайн кевір болв. Тиигід интернет залєлдаєар терўнд тањєчин 500 шаху сурєуль-эрдмин кґдліч орлцв.

  • 06-10-2020, 16:43