Хальмгин алдр үрнә өөнд

10-11-2020, 15:27 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Урҗ өдр Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату Советск Союзин Герой Басан Бадьминович Городовиковин 110 җилин өөнд нерәдгдсн керг-үүлдврмүд белдлһнә болн давуллһна бүрдәмҗин комитетин сүүр давулв.
- Арвн долата көвүн эврә сән дурар цергт мордад, эврәннь җирһлән эврәннь олн әмтнлә бол норн-нутгла бат кевәр залһв. Цергллт, дән, залу-зөрмг йовдлмуд, хальмг улс тууврас хәрҗ ирлһн, таңһчан һардлһн. Басан Городовиковла әдл улс XX зун җилмүдт тууҗ тогтасн улс болна. Мана таңһчин халхин делгрлт болһнд Басан Городовиков тәвцән орулсмн, заводмудын, хаалһсин болн аэропортын тосхлт. Университет болн шин райод бүрдәлһн Басан Бадьминовичин һардврт күцәгдсмн. Иим улс келн-улс болһнд бахмҗ болна,- гиҗ таңһчин Толһач темдглв.
Таңһчин министерствсин-ведомствсин, йосна органмудын һардачнр Б.Городовиковин өөнд ямаран керг-үүлдврмүд давулгдхин тускар тооцаһан өгв. Темдглхәс, өөнин керг-үүлдврмүд онлайн болн оффлайн кевәр болхмн. Москва балһснд 1941-1945 җилмүд Төрскән харсгч Алдр дәәнә Цутхлң музейд экспозиц тогталһнд, Б.Городовиковин дуудврар Хальмг Таңһчин босхмҗд тәвцән орулсн улст Хальмг автономин 100 җилин өөнин медаль бәрүлҗ өглһнд, Басан Бадьминович төрҗ һарсн Ростовск мүҗин Пролетарск района Мокрая Эльмута күүтрт делегац йовулһндик оньг өггдхмн гиҗ сүүрт келгдв.
Тер мет Хальмгин алдр үрнә ончта өөнд нерәдгдсн керг-үүлдврмүдин тускар олн әмтнд медүлҗ, дорас өсч йовх баһ үйд Басан Городовиковин җирһлин болн үүлдврин тускар цәәлһҗ өглһнд олнд зәңгллһнә эв-арһс орлцх зөвтәг сүүрт орлцачнр темдглв. «Баатрмудын нерд мартгдх зөв уга. Эпидемиологическ бәәдләс иштә Басан Бадьминовичин өөниг бидн өргмҗтәһәр темдглҗ чадшговидн. Болв хальмг улсин алдр үрнә санл мөңкрүллһнд бидн цугинь кехвидн»,- гиҗ Бату Сергеевич келв.
Советск Союзин Герой, олн җилдән төрскн таңһчан чадмг кевәр һардҗ йовсн Басан Городовиковин өөнин керг-үүлдврмүдт орлцтн гиҗ Хаска Бату таңһчин әмтнд дуудвр кев. «Оффлайн эс гиҗ онлайн кевәр, йилһл уга. Хамгин һоллгчнь – мана санл болҗана»,- гиҗ таңһчин Толһач келв.

БАТАН Наталья