Тосхгдҗах геринь бүрткв

10-11-2020, 15:33 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Элст балһсна Некрасовин нертә уульнцд хуучн гермүдәс нүүлһх улсин төлә тосхгдҗах гер эн җилин чилгчәр эдлврт орулгдх зөвтә. Таңһчин Толһач Хаска Бату эн объект өөдән чинртәһәр тосхгдҗ, әмтн цаглань шин бүүрән йөрәхиг бүрткҗ оньгасн алдхш. Шидр таңһчин Толһач Элст балһсна һардврин толһач Дмитрий Трапезниковла хамдан тосхлтын объектд одад, көдлмшин йовудыг хәләв.
Тосхлтын көдлмш өөдән чинртәһәр болн батлгдсн диг-дарала ирлцҗ күцәгдҗәнә гиҗ таңһчин Толһач темдглв. Ода деерән 1-ч болн 2-ч давхрмудын тосхлт төгсв, ирх долан хонгт тосхачнр 3-ч давхриг төгсәхәр зуралҗана. Тосхачнрин бригадмуд һурвдгч давхр тосхлһна көдлмш күцәсн деерән патьрмудт сән таал тогтаҗана. Эдн эрсмүдиг шалдҗ, керамическ плитк тәвҗ, сантехническ кергсл болн дула өглһнә систем углҗ тәвҗәнә. Инженерн сетьмүд Мартын 8-нә уульнцд бәәдг цутхлң турвад орулгдхмн. Тер мет «Газпромгазораспределение» АО-н көдләчнр эн өдрмүдт гериг газар тетклһнә керг күцәхмн.
Дмитрий Трапезниковин келсәр, тосхлтын материалмудыг цаглань авч ирнә. Ирх долан хонгт түрүн хойр давхрт бәәдг патьрмудт линолеум делгхмн, эрсмүдинь ширдхмн, ораһинь өдгә цага материалар кехмн.
- Мана таңһч әмтиг хуучн гермүдәс нүүлһҗ авлһна көтлврин халхар шин гермүд тосхлһиг күцәмҗтәһәр күцәҗәх регионмудын тоод бәәнә. Иим төсвс өөдән чинртәһәр күцәгдх зөвтә. Юңгад гихлә энтн хамгин түрүнд әмтнә төлә кегдҗәнә. Тер төләд һардачнр эн төсвин керг-үүлдврмүдиг чаңһ кевәр бүрткх зөвтә, – гиҗ Бату Сергеевич келв.
Эн гер 26 патьрта болхмн, энд Элст балһсна 3-ч микрорайона 5-ч тойгта герт бәәдг улс шин гер-бүүрәр теткгдхмн. Түрүләд эн хуучн герт бәәдг улсиг 2022 җилд шин гер-бүүрәр теткх зөвтә бәәсмн, болв таңһчин болн Элст балһсна һардврин шиидврәр эднә төлә энҗл шин гер тосхҗ эдлврт орулхар шиидсмн.

ДООҖАН Наталья
Тосхгдҗах геринь бүрткв