«Газпром» - таңһчин делгрлтд

23-11-2020, 16:08 | Таңһчин зәңгс » Хальмг Тањєчин Толєачин ґдр-бўр

Одахн Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Бату болн «Газпром» ПАО-н правленя ахлач Алексей Миллер видеоконференц залһлдана эв-арһар болсн харһлтд 2021-2025-ч җилмүдт Хальмг Таңһчиг газар тетклһиг делгрүллһнә туск көтлврт һаран тәвв.
- Эн көтлвр батлгдснас иштә мана таңһчд 35 селәнд 684 гериг газар теткҗ болхмн. Тиим кевәр мана таңһчд газар тетклһнә техническ кемҗән 100 процентд күрх. Энтн таңһчин социальн-экономическ делгрлтин төлә сән таал тогталһнд ик тәвц болҗана. 2026-ч җил күртл бидн гермүдиг газар тетксн деерән коммунальн котельнсиг, социальн объектсиг болн предприятьмүдиг газар тетклһнә төлә сән таал тогтахвидн. Хамгин түрүнд социальн чинртә объектс газар теткгдхмн. Әрәсән Президент Владимир Путинә даалһврар селәдиг газар тетклһнә төрт ик оньг тусхагдх. Эннь мана иргнмүдин җирһлин таал ясрулһнд болн тарифмүдин үн баһруллһнд туслхмн, – гиҗ таңһчин Толһач темдглв.
«Газпром межрегионгаз» ООО-н генеральн директор Сергей Густов, «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» ООО-н генеральн директор Владимир Равенко болн «Газпром газораспределение Элиста» АО-н күцәгч директор Эдуард Байрхаев селвлцәнд бас орлцв.
Энүнә йовудт Сергей Густов 2016-2020-ч җилмүдт регионд газар тетклһиг делгрүллһнә көтлвр күцәлһнә болн 2021-2025-ч җилмүдт эн көтлврин медлд кех-күцәх керг-үүлдврмүдин тускар тооцаһан өгв. Эндр өдр Хальмг Таңһчиг газар тетклһнә кемҗән 84 процентәс үлү болна. 2026 җил күртл тавн җилин эргцд таңһчиг газар тетклһнә техническ көдлмш төгсхмн. Батлгдсн керг-үүлдврмүдин зура Хальмг Таңһчин социальн-экономическ делгрлтд туслҗ инвестиционн бәәдлиг ясрулхмн гиҗ селвлцәнд темдглгдв.
Хальмг Таңһчин Толһач Хаска Батун темдглсәр, эн көтлвриг күцәмҗтәһәр бәәдл-җирһлд тохрахин төлә газ орулҗ авлһна болн терүг түгәҗ өглһнә сетьмүдин тосхлт күцәгдхмн. Тер мет таңһчин толһач Алексей Борисовичд болн Сергей Вадимовичд таңһчин социальн-экономическ делгрлтд тәвцән орулҗахднь ханлтан өргв. «2026-ч җил күртл газар тетклһнә көтлвр шүүҗ авснднь, мана таңһчд ик оньган тусхажах болн компань бий деерән социальн даавр авснднь Алексей Борисовичд онц ханлт өргхәр седләв. «Газпром» – Хальмгин ицлтә партнер болҗана», – гиҗ Бату Сергеевич келв.

Барт белдснь ДООҖАН Наталья